Juridisch nieuws

Op deze pagina treft u het juridische en notarieel nieuws aan van het internet.
——————————————————

Rechtspraak.nl

——————————————————

Recht.nl

Nieuwe gedragscode voor staatssteunprocedures - Thu, 19 Jul 2018
De Europese Commissie heeft een nieuwe Gedragscode voor een goed verloop van de staatssteunprocedures vastgesteld. Hiermee wil men handvatten bieden aan lidstaten, ondernemingen en andere belanghebbenden.

Begrijpelijkheid uitspraken Raad van State kan beter - Thu, 19 Jul 2018
De doorlooptijden en begrijpelijkheid van de uitspraken van de Raad van State laten te wensen over, zo blijkt uit een klantwaarderingsonderzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 2013-2016 - Thu, 19 Jul 2018
Zorgverzekeraars zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), die helpt problemen tussen verzekerden en zorgverzekeraars op te lossen middels bemiddeling en (niet-)bindend advies. Een onderzoek naar de doeltreffendheid van de procedure.

Balkons, privacy en beleidsruimte bij vergunningverlening - Thu, 19 Jul 2018
Een gemeente weigerde een aanvraag voor de realisatie van een balkon in een binnenstedelijke binnentuin, omdat dit tot onevenredige aantasting van de privacy en het woon- en leefklimaat van omwonenden zou leiden. Welke ruimte heeft het bevoegd gezag om zich te mengen in zo'n 'bestuursrechtelijk...

Eerst vragen en dan pas een informatiebeschikking - Thu, 19 Jul 2018
Voldoet een belastingplichtige niet aan zijn informatieverplichting, dan kan de inspecteur een informatiebeschikking afgeven. Komt deze onherroepelijk vast te staan dan geldt er een omkering en verzwaring van de bewijslast. Volgens Rechtbank Den Haag houdt een informatiebeschikking echter niet...

Buitenlandse oudedagsvoorziening kan onder Wet verevening pensioenrechten bij scheiding vallen - Thu, 19 Jul 2018
Voor de beantwoording van de vraag of een buitenlandse pensioenregeling onder het toepassingsbereik van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (wvps) valt, is beslissend of de buitenlandse pensioenregeling in het desbetreffende land een functie vervult die in voldoende mate overeenstemt...

——————————————————

Jurofoon.nl

——————————————————