Juridisch nieuws

Op deze pagina treft u het juridische en notarieel nieuws aan van het internet.
——————————————————

Rechtspraak.nl

Webinar digitaal procederen civiel recht online - Wed, 26 Apr 2017

Stap voor stap uitleg over nieuwe manier van werken

Digitaal procederen in civiele vorderingszaken met een belang van meer dan 25 duizend wordt per 1 september verplicht bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Begin 2018 wordt het bij alle rechtbanken verplicht om digitaal te procederen in deze zaken.

Om civiele advocaten op weg te helpen, organiseerden de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten op 13 april een webinar. Dat webinar is nu terug te kijken. Stap voor stap wordt het digitale systeem getoond en vragen beantwoord die tijdens de online workshop aan bod kwamen. Wat zijn de verschillen tussen werken in Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak, hoe wordt een procedure gestart op grond van artikel 112 Rv of op grond van artikel 113 Rv? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving civiele rechtsvordering?

Bekijk het webinar. Het hele webinar duurt 60 minuten, maar is ook in onderdelen te zien.

Zie ook: Verplicht digitaal procederen van start

Werken met regierechter in echtscheidingszaken blijkt een succes - Tue, 25 Apr 2017

Pilots bij 2 rechtbanken onderzocht

Een andere aanpak van scheidingszaken, waarbij 1 rechter de regie neemt en alle geschillen binnen een gezin behandelt, werkt. Dat blijkt uit experimenten bij de rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam. De betrokkenen zijn tevreden over de efficiënte, doelgerichte aanpak die daardoor mogelijk wordt. Bovendien blijkt de gekozen werkwijze te resulteren in kortere doorlooptijden.

Kinderen de dupe

Zo’n 20 procent van de echtscheidingen loopt jaarlijks uit op een zogenoemde vechtscheiding. Dat houdt in dat de partners zich vastbijten in hun eigen belang, niet meer normaal met de ander kunnen overleggen en vaak de ene rechtszaak na de andere tegen elkaar voeren. Vaak zijn kinderen daarvan de dupe. Vooral als zij inzet zijn van de ruzies tussen hun ouders, kunnen ze blijvende schade oplopen. Familierechters willen dat zoveel mogelijk voorkomen door scheidingszaken anders aan te pakken. Daartoe hebben de rechters eind vorig jaar het Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen (pdf, 447,7 KB)opgesteld.

Regierechter

De rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam hebben de afgelopen jaren op proef gewerkt met 1 rechter die alle geschillen rond een echtscheiding behandelt, van het begin tot het eind. Het idee is dat zo’n rechter alle problemen in samenhang ziet, waardoor hij beter in staat is de ouders aan te spreken en beslissingen op maat te nemen. Rechters en medewerkers kregen extra scholing op het gebied van conflictdiagnose. Daarmee lopen de beide rechtbanken voorop in een ontwikkeling die inmiddels landelijk overgenomen wordt.

Extra aandacht

In Rotterdam werden zaken waarin een ouderschapsplan ontbrak extra snel behandeld. Noord-Nederland had extra aandacht voor de planning van zittingen: na scanning van het dossier werd geen standaardduur ingeboekt, maar een preciezere inschatting gemaakt van hoeveel tijd er naar verwachting nodig was voor de behandeling. Daarmee konden onnodige vervolgzittingen worden voorkomen. Bovendien zijn in het noorden afspraken gemaakt met hulpverleningsorganisaties en gemeenten, om snelle doorverwijzing naar (gefinancierde) hulp mogelijk te maken.

Succes

Hoewel het logistiek niet eenvoudig is – hiervoor is nodig dat roosters flexibel zijn en rechters niet vaak wisselen van team of van rechtbank – is het in circa 85 procent van de scheidingen gelukt het om alle geschillen door 1 rechter te laten behandelen. De betrokkenen zijn tevreden over de efficiënte en doelgerichte aanpak. Uit de pilots is bovendien gebleken dat zaken sneller zijn afgedaan. Of de nieuwe aanpak ook een de-escalerend effect heeft op de strijd tussen ouders, wat de onderliggende bedoeling is, is niet duidelijk naar voren gekomen. Daarvoor is nader onderzoek nodig, stellen de onderzoekers van de Vrije Universiteit.

Leesmeer over het onderzoek in Research Memorandum nummer 3/2017 (pdf, 3,8 MB).

Mediation in strafzaken nu in hele land - Tue, 25 Apr 2017
Slachtoffers en daders in strafzaken kunnen vanaf nu in het hele land onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. De financiering (1,5 miljoen euro) is rond.

De afgelopen 3 jaar werd met succes geëxperimenteerd met mediation in strafzaken bij rechtbanken in 6 arrondissementen (Noord-Holland, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant). Voor de andere rechtsgebieden (civiel en bestuur) was mediation, waarbij partijen onder begeleiding van een mediator in gesprek gaan, al ingeburgerd.

Als mensen ervoor open staan, kan mediation een waardevolle aanvulling zijn op een rechtszaak. Dit geldt helemaal als mensen na de rechtszaak nog met elkaar door moeten of elkaar tegen kunnen komen. Mediation helpt slachtoffers vaak bij de verwerking van leed. In de experimenten slaagde 78 procent van de gestarte mediations.

Financiering

Ondanks de positieve ervaringen met mediation in strafrecht in de 6 genoemde arrondissementen, dreigde stopzetting: de minister van Veiligheid en Justitie wilde dit in 2017 niet meer financieren. Door een amendement eind vorig jaar van toenmalig PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt, werd dit voorkomen. De formele financieringsaanvraag is nu goedgekeurd.

Mediation in strafzaken is hierdoor vanaf nu in 2017 ook mogelijk in de arrondissementen Noord-Nederland, Overijssel, Gelderland, Midden-Nederland en Limburg. Ook de gerechtshoven, die zaken in hoger beroep behandelen, sluiten aan.

Mediationbureau

Officieren van justitie en rechters die een zaak geschikt achten voor mediation, kunnen de zaak aanmelden bij het mediationbureau in het betreffende arrondissement. Elk arrondissement heeft een mediationbureau bij de gerechten. Met de 1,5 miljoen euro kunnen in 2017 naar verwachting 1.660 aanmeldingen in behandeling worden genomen. De mediation is vrijwillig en gratis. De ervaring leert dat dit tot ongeveer duizend daadwerkelijke bemiddelingen leidt; in ongeveer 40 procent van de zaken start de mediation niet omdat 1 van de 2 partijen niet instemt met deelname. Mediationbureaus werken met mediators die MfN-gecertificeerd zijn en geregistreerd staan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De mediators moeten bovendien over een strafrechtelijke kwalificatie beschikken.

[Dit is een gezamenlijk nieuwsbericht van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie]

Meer informatie over mediation

Rechtspraak: permanente dialoog over toekomst - Fri, 21 Apr 2017

Rapport Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat verschenen

Hoe kunnen rechters ook in 2030 en daarna hun belangrijke taken in de samenleving vervullen? De Rechtspraak gaat zich via structurele scenarioplanning oriënteren op wat mogelijk in de toekomst van rechters wordt verwacht. Dit is neergelegd in het rapport Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat (pdf, 1,1 MB).

De wereld en de Nederlandse samenleving zijn door politieke en technologische ontwikkelingen volop in beweging. Welke kant het precies opgaat is voor niemand duidelijk, maar dát de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de rol van rechtspraak in de samenleving staat buiten kijf.

Projectgroep

Een projectgroep onder voorzitterschap van Christa Wiertz, president van de rechtbank Oost-Brabant, boog zich het afgelopen jaar over de vraag hoe de Rechtspraak kan voorkomen dat zij wordt overvallen door mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Christa Wiertz: ‘We hebben aan de hand van gesprekken met bijna 40 opinieleiders en deskundigen een aantal scenario’s in kaart gebracht. Dat zijn fictieve beschrijvingen aan de hand waarvan we de toekomstige rol van de rechter kunnen invullen. Bijvoorbeeld: Als burgers hun vertrouwen in instituties verliezen, is dat een ander scenario dan wanneer dat juist niet zo is. Of: als er na het Verenigd Koninkrijk nog meer landen de Europese Unie verlaten, is dat een andere wereld dan wanneer de EU juist bij elkaar blijft. Zo hebben we de toekomst als het ware verkend en steeds gekeken welke rol de Rechtspraak daarin speelt. Uitgangspunt is dat rechters ook straks zorgen voor snelle en deskundige berechting van conflicten en dat zij zorgen voor de vertaalslag van wetten naar de praktijk. Ook bewaken zij in de toekomst uiteraard dat fundamentele rechten van burgers niet worden geschonden.’

Gesprek

De presidenten van de gerechten en de Raad voor de rechtspraak hebben met instemming kennis genomen van de aanbevelingen in het rapport. Die komen erop neer dat er een permanente dialoog plaatsvindt in de organisatie over de richting waarin de maatschappij zich begeeft, om daarop - indien nodig - in te kunnen spelen. Een aanbeveling is ook om steeds in gesprek te blijven met externe partijen. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en lid van de projectgroep, daarover: ‘Bijna alle organisaties, overheden en bedrijven zijn bezig met toekomstverkenning. Het is nuttig om van elkaar te horen en leren. En wellicht is het mogelijk de krachten te bundelen om de rechtsstaat te versterken.’

Frits Bakker: Kleed strafrechter niet verder uit - Thu, 20 Apr 2017

‘Investeringen nodig om strafrechtketen beter te laten functioneren’

Er moeten niet nog meer zaken buiten de strafrechter om worden afgedaan. In plaats daarvan moet de strafrechtketen beter gaan functioneren. Dat betoogt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in het Jaarverslag Rechtspraak 2016. ‘De samenleving moet kunnen zien en controleren dat er in strafzaken recht wordt gedaan.’

De afgelopen jaren zette de wetgever flink in op afdoeningen buiten de strafrechter om: geen strafrechtelijke boete meer, maar een bestuurlijke boete. Of een fiscale heffing. Zaken werden bij de strafrechter weggehouden door het Openbaar Ministerie ruimere bevoegdheden te geven met de strafbeschikking.

Grenzen bereikt

Frits Bakker: ‘De grenzen zijn bereikt. In plaats van steeds meer zaken buiten de rechter om af te doen, is het hoog tijd de keten in vergaande mate beter te laten functioneren. Het omzeilen van de strafrechter moet niet meer nodig zijn. De samenleving moet kunnen vaststellen en controleren dat er wordt opgetreden en dat er straf staat op het overtreden van wetten en regels. In het bijzonder geldt dat voor zaken met een grote maatschappelijke impact. De samenleving kan dat maar zeer ten dele zien als het Openbaar Ministerie extreem grote strafzaken afdoet met een miljoenentransactie. De rechter kan die transactie niet op juistheid toetsen.’

Snelle logistiek

Frits Bakker pleit voor een betere informatie-uitwisseling tussen politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak: ‘Met behoud van ieders rol, taak en verantwoordelijkheid kan voor één digitale infrastructuur worden gekozen. Dan zullen we bereiken dat de rechercheur niet het proces-verbaal moet printen, terwijl bij de volgende partij het papieren proces-verbaal eerst wordt gescand om het verder digitaal te kunnen bewerken. Als er in een lopend onderzoek snel toestemming moet worden gevraagd voor een extra telefoontap, hoeft de motoragent niet meer met een proces-verbaal onder de arm naar de rechter-commissaris. Formaliteiten in het strafproces zijn van groot belang met het oog op het waarborgen van grondrechten. Maar ze mogen niet als een loden last worden ervaren doordat de techniek niet op orde is. Investeer in de strafrechtketen!’

Meer ruimte

Frits Bakker pleit er verder voor dat de strafrechter meer ruimte krijgt om de regie te nemen in strafzaken. Dit moet worden geregeld in het nieuwe Wetboek van Strafvordering dat in de maak is. Ook wil de Rechtspraak dat er in dit wetboek een experimenteerbepaling komt die het mogelijk maakt nieuwe, nu nog niet bekende, technieken te kunnen gebruiken in strafrechtzaken.

Recht

Frits Bakker: ‘De burger heeft recht op een goed functionerende strafketen. Alleen in een goed functionerende strafketen kan de strafrechter de rol vervullen die onze rechtsstaat hem heeft toegekend: toetsen, waarborgen, oordelen en uiteindelijk transparant en passend straffen.’

Zie ook:

De Rechtspraak in 2016 in vogelvlucht - Wed, 19 Apr 2017

Overzicht van aantal zaken, stijgers/dalers en meer

De 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere colleges (Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven) kregen in 2016 bijna 1,6 miljoen zaken aangeleverd. Dat waren er 95 duizend minder dan in 2015.

Dalers

Weergave van het aantal zaken door de jaren heen.  In 2016 daalde het aantal zaken met 95 duizend naar 1,6 miljoen.De belangrijkste daling werd veroorzaakt doordat er minder gijzelingsverzoeken binnenkwamen. Met gijzelingsverzoeken wil het Openbaar Ministerie mensen dwingen een boete te betalen. Rechters maakten er eerder een punt van dat het OM dit middel alleen mag inzetten als mensen niet willen betalen. Als ze niet kunnen betalen, heeft een gijzelingsverzoek geen zin. Andere dalers in 2016: handelszaken, zowel die bij de kantonrechter met een belang tot 25 duizend euro als bij de civiele rechter met een groter financieel belang. Ook het aantal strafzaken nam af: bij de kantonrechter met 22 procent, bij niet-kanton met 5 procent en in hoger beroep met 6 procent.

Stijgers

Stijgers waren er in 2016 ook: belastingzaken (+7 procent, vooral door meer WOZ-zaken), vreemdelingenzaken (+32 procent als gevolg van de vluchtelingencrisis) en zaken bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (+33 procent, vooral als gevolg van onder meer landbouw-gerelateerde wetgeving).

Civiel, straf, bestuur

Bijna 75 procent van de 1,6 miljoen rechtszaken waren civielrechtelijke zaken (conflicten tussen particulieren onderling of tussen particulieren en organisaties of bedrijven). 20 procent van het totaal betrof strafzaken. Het overige deel waren zaken waarbij een overheidsorganisatie partij was (bestuursrecht).

Productie

De gerechten handelden in 2016 1 procent meer zaken af dan daterbinnenkwamen.In totaal gaat het dan om ruim 1,6 miljoen zaken. Dit betekent dat er een afname is in het aantal zaken dat ‘op de plank’ ligt.

Doorlooptijden

De gemiddelde duur van rechtszaken (doorlooptijden) bleef in 2016 vrijwel gelijk aan die in 2015. Dat geldt vooral voor de zaken bij de rechtbanken; de gerechtshoven lieten een verbetering zien. De redenen waarom het niet lukt de doorlooptijden te verkorten, verschillen sterk per zaakstypen. In algemene zin kan worden gezegd dat veel tijd en aandacht uitging naar het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie; energie die niet tot uitdrukking komt in de productie.

Wrakingen

In 2016 werden 620 wrakingsverzoeken gedaan. Met een wrakingsverzoek wordt verzocht om de rechter te vervangen, bijvoorbeeld wegens vooringenomenheid. In 2015 gebeurde dit 713 keer. In dat jaar was er sprake van een piek. In de 3 jaren daarvoor lag het aantal wrakingsverzoeken steeds rond het aantal van vorig jaar. In 2016 werden 25 wrakingsverzoeken gehonoreerd.

Zie ook:

——————————————————

Recht.nl

Aangifte tegen de Hoge Raad - Wed, 26 Apr 2017
Volgens emeritus hoogleraar Ulli Jessurun d’Oliveira maken alle raadsheren bij de Hoge Raad zich systematisch schuldig aan het ambtsmisdrijf van art. 272 Sr wegens stelselmatige schending van het geheim van de raadkamer dat is opgelegd in art. 7 lid 3 van de Wet Rechterlijke Organisatie, en even...

Professionele standaarden van de bestuursrechter - Wed, 26 Apr 2017
In het jaarverslag 2016 van de Raad voor de Rechtspraak worden professionele standaarden van (onder meer) de bestuursrechter in eerste aanleg geïntroduceerd en openbaar gemaakt. Blijkens de toelichting zijn professionele standaarden kwaliteitsnormen die door rechters zijn ontwikkeld en die moeten...

Ruzie op werkplek met mes in hand reden voor ontslag op staande voet - Wed, 26 Apr 2017
Het pakken en vasthouden van een groot broodmes tijdens een ruzie op het werk moet als bedreigend worden aangemerkt, zelfs als de punt van het mes naar beneden was gericht. Het hof is van oordeel dat deze handelwijze een dringende reden vormt voor ontslag op staande voet.

Ondernemer is geen 'publiek figuur', Google moet zoekresultaat verwijderen - Wed, 26 Apr 2017
Een ondernemer is ooit in verband gebracht met witwassen en drugsgerelateerde delicten. Een Google-zoekopdracht met zijn naam geeft een artikel hierover als hit. Hij vordert met succes verwijdering van dit resultaat. Het argument dat de man een zaak bezit en daarmee een 'publiek figuur' zou zijn,...

Rapport CTIVD over inzet hackbevoegdheid door inlichtingendiensten - Wed, 26 Apr 2017
De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft onderzocht of de AIVD en de MIVD de hackbevoegdheid op een rechtmatige en zorgvuldige wijze hebben uitgeoefend. Bij een aantal werkwijzen worden echter tekortkomingen gesignaleerd. De belangrijkste daarvan is dat de ...

Overzicht van toetsing oneerlijk beding en schadevergoeding na ontbinding - Wed, 26 Apr 2017
De Hoge Raad heeft een leerzaam overzicht gegeven van de beoordelingswijze bij potentieel oneerlijke bedingen en de schadevergoedingsplicht bij ontbinding, in het kader van een prejudiciële vraag over het recht van verzekeraar Dexia op schadevergoeding in het geval dat een (lease)overeenkomst...

——————————————————

Jurofoon.nl

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————