Juridisch nieuws

Op deze pagina treft u het juridische en notarieel nieuws aan van het internet.
——————————————————

Rechtspraak.nl

Rolzittingen rond feestdagen - Thu, 22 Jun 2017

In 2017 en 2018 zijn er een aantal roldata op of rond feestdagen waardoor er geen nieuwe zaken kunnen worden aangebracht dan wel de roldatum komt te vervallen.

  • Maandag 25 december en dinsdag 26 december 2017 zijn de rechtbanken gesloten.
    Op 27 december 2017 kunnen er geen nieuwe zaken worden aangebracht.
  • Dinsdag 25 december en woensdag 26 december 2018 zijn de rechtbanken gesloten.
    De roldatum 26 december 2018 komt hierdoor te vervallen.

Theo Simons nieuwe president College van Beroep voor het bedrijfsleven - Fri, 16 Jun 2017

Herman Bolt naar Raad van State

Theo Simons is met ingang van 16 september 2017 de nieuwe president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in het economisch bestuursrecht. Theo Simons volgt Herman Bolt op. Bolt vertrekt naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Theo Simons is nu nog president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter in het socialezekerheidsrecht en het ambtenarenrecht. De vacature president van de Centrale Raad van Beroep wordt op korte termijn opengesteld.

Theo Simons werkt sinds 1997 in de Rechtspraak. Van 1997 tot 2002 was hij vicepresident van de rechtbank Rotterdam. In 2002 stapte hij als coördinerend vicepresident over naar de CRvB, waar hij in 2005 bestuurslid werd en in 2008 president. Hij is verder onder meer sinds 2008 staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en sinds 2010 plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Herman Bolt is sinds 2013 rechterlijk lid van het bestuur van het CBb en vanaf april 2015 waarnemend president. Vanaf 1 september 2017 zal hij werkzaam zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Herman Bolt is al sinds mei 2013 staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij werkt sinds 1991 in de Rechtspraak. Herman Bolt begon bij de rechtbank Amsterdam. In 1994 stapte hij over naar de Centrale Raad van Beroep. Vanaf 2007 was Bolt daar bestuurder.

6 juli: Consultatiebijeenkomst procesreglement NCC voor advocaten - Wed, 14 Jun 2017

De Rechtspraak is bezig met de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC). Op donderdag 6 juli 2017 wordt een consultatiebijeenkomst gehouden rond het procesreglement van de NCC. Advocaten worden hiervoor van harte uitgenodigd.

De NCC richt zich specifiek op de behandeling van internationale handelsgeschillen. Zaken zullen standaard in het Engels worden behandeld. De NCC wordt een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam.

​Procesreglement

In voorbereiding op de lancering van de NCC is de Rechtspraak bezig met het opstellen van het procesreglement. Dit reglement beschrijft de werkwijze van de NCC: de procedures en termijnen, het aanbrengen van zaken, het indienen van stukken en het oproepen van getuigen.

Input advocaten belangrijk

De Rechtspraak wil dat het procesreglement van de NCC optimaal aansluit bij de praktijk. De inbreng van advocaten is daarbij van grote waarde. Daarom worden advocaten hierbij uitgenodigd deel te nemen aan een consultatiebijeenkomst rond het procesreglement van de NCC.

​Wetswijziging

Voor de inrichting van de NCC is een wetswijziging nodig, onder meer om het mogelijk te maken om in het Engels uitspraak te doen. Op 24 februari 2017 stemde de Ministerraad in met het wetsvoorstel. De Raad van State bracht inmiddels advies uit over het wetsvoorstel. Vervolgens zullen de Tweede en Eerste Kamer zich erover uitspreken.

Locatie, tijd, aanmelden

De consultatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 juli 2017 vanaf 15:30 uur, bij het gerechtshof Amsterdam. Aansluitend is er vanaf 17:15 uur een borrel.
Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk door een e-mail te sturen naar: ncc@rechtspraak.nl. Het concept-procesreglement wordt na aanmelding toegezonden.

Zie ook:

Speciale handelsvoorziening voor grote handelsconflicten

Internetconsultatie van start voor wetsvoorstel Netherlands Commercial Court

Plan voor speciale voorziening handelsconflicten definitief

Start verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken - Wed, 14 Jun 2017

Vanaf vandaag (12 juni 2017) moeten vreemdelingenadvocaten digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken. Dat betekent dat ze als ze een rechtszaak starten, digitaal stukken moeten indienen. Gedurende de rechtszaak verrichten ze de proceshandelingen in een digitaal dossier. Dit levert veel tijdwinst en gemak op.

Asiel- en vreemdelingenbewaringszaken zijn de eerste zaken waarin het voor professionals verplicht wordt digitaal te procederen. In het kader van het digitaliserings- en moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, wordt digitaal procederen voor juridische professionals in de verschillende rechtsgebieden gefaseerd verplicht. Voor particulieren blijft het mogelijk op papier te procederen als zij dat willen. Hiervoor is gekozen om de drempel tot de rechter zo laag mogelijk te houden.

Ervaring

In asiel- en bewaringszaken is er op vrijwillige basis al ruim ervaring opgedaan met de nieuwe manier van werken. Ruim 300 advocaten hebben al meer dan 6 duizend zaken digitaal ingediend.Er zijn 2 manieren om digitaal te kunnen procederen bij gerechten: via de digitale systemen Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak. Via deze systemen kan veilig informatie worden uitgewisseld.

Sneller en begrijpelijker

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, lichttoe (zie filmpje) dat digitalisering rechtspraak sneller, begrijpelijker en inzichtelijker maakt. ‘Bij procedures op papier is weinig inzichtelijk wat er op welk moment gebeurt. Het kost bovendien heel veel tijd om papieren stukken steeds heen en weer te sturen. In het digitaal dossier dat elke rechtszaak straks heeft, is 24/7 voor alle partijen te zien wat de stand van zaken is.’ Vreemdelingenadvocaat Thomas Thissen legt uit dat er veel sneller kan worden gezocht in stukken en het scheelt veel sjouwwerk. Ook rechter Guus Kleijn ziet alleen maar voordelen in het niet meer hoeven te werken met papieren dossiers. Het gaat, zoals in het filmpje te zien is,vaakom enorme stapels papier,die met karretjes in de rechtbank worden rondgereden.

Volgende stap

Op 1 september 2017 wordt de volgende stap gezet. Met ingang van die datum wordt het voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25 duizend euro die procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, verplicht digitaal te procederen.Bij deze rechtbanken is het nu al mogelijk op vrijwillige basis digitaal te procederen in dit soort zaken.

​Meer informatie

Op rechtspraak.nl zijn webinars terug te kijken over digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken en in civiele handelsvorderingszaken. Voor eventuele hulp is het Rechtspraak Servicecentrum beschikbaar.

Zie ook: Modernisering rechtspraak

Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken officieel van start - Fri, 16 Jun 2017

Voorzitter Bakker van de Raad voor de rechtspraak en minister Blok van Veiligheid en Justitie hebben vandaag het formele startsein gegeven voor verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Zij deden dit tijdens een bijeenkomst in het Paleis van Justitie in Den Haag. Zie ook een filmpje over de voordelen van digitaal procederen.

Impressie van de middag (vanaf linksboven met de klok mee): KEI-directeur Monique Commelin beantwoordt een vraag vanuit de zaal, minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok geeft het officiële startsein, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Frits Bakker houdt een toespraak,bestuurder van de rechtbank Gelderland Lorenzo Civile leidt de paneldiscussie tussen president van de rechtbank Den Haag Maarten van de Laarschot, IND-directeur Nanette van Schelven en algemeen deken Bart van Tongeren.

In het kader van het digitaliserings- en moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, wordt digitaal procederen voor juridische professionals in de verschillende rechtsgebieden gefaseerd verplicht. Asiel- en vreemdelingenbewaringszaken zijn de eerste zaken waarvoor deze verplichting geldt. De minister van Veiligheid en Justitie was verantwoordelijk voor de wetgeving die digitaal procederen mogelijk maakt, de Rechtspraak voor de innovatie van de procedures.

Vertrouwen

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, benadrukte vanmiddag dat digitalisering van procedures rechtspraak begrijpelijker en sneller maakt. In het digitaal dossier van de rechtszaak is door betrokken partijen steeds te zien wat de stand van zaken is. En er gaat geen tijd meer verloren door het heen en weer sturen van papieren stukken. Frits Bakker: ‘Als je alles in het leven online regelt - je belastingen, vakantiebestemming, bankzaken, de aankoop van een boek - wil je ook online je recht kunnen halen. In rechtspraak die niet modern is, zullen burgers en organisaties uiteindelijk het vertrouwen verliezen.’

Minister Blok zei onder de indruk te zijn van de stappen die zijn gezet. Hij was recent op werkbezoek bij de Haagse rechtbank. Blok: 'Het feit dat de Rechtspraak dit doet, daar gaat een signaal van uit richting de samenleving. Het is een belangrijke ontwikkeling voor het behoud van goede rechtspraak.'

Volgende stap

Op 1 september 2017 wordt de volgende stap gezet. Met ingang van die datum wordt het voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25 duizend euro die procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, verplicht digitaal te procederen.Bij deze rechtbanken is het nu al mogelijk op vrijwillige basis digitaal te procederen in dit soort zaken.

Meer informatie

Op rechtspraak.nl zijn webinars terug te kijken over digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken en in civiele handelsvorderingszaken. Voor eventuele hulp is het Rechtspraak Servicecentrum beschikbaar.

Zie ook:
Modernisering rechtspraak
Start verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken

Nederlandse rechters bij Europese top op gebied van onafhankelijkheid - Fri, 09 Jun 2017

Nederlandse rechters vinden dat ze zeer onafhankelijk hun werk kunnen doen. Als ze deze onafhankelijkheid een rapportcijfer geven, is dat een ruime 9. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 11 duizend Europese rechters door het Europese netwerk van Raden voor de rechtspraak (ENCJ). Met dit rapportcijfer behoort Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Scandinavië tot de Europese top op het gebied van onafhankelijke rechtspraak.

Frits Bakker, voorzitter van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak: ‘Zonder onafhankelijkheid bestaat geen goede rechtspraak, dus het is goed om bevestigd te zien dat Nederlandse rechters dit zo ervaren. Dit onderzoek toont aan dat het besef dat een rechter onpartijdig moet zijn, echt in de vezels van ons land zit. Maar zodra we over onze dijken kijken zien we ook dat het geen vanzelfsprekendheid is.’ Bakker doelt op de flink lagere mate van onafhankelijkheid die onder rechters wordt gevoeld in sommige Oost-Europese landen. Albanië, Bulgarije, Kroatië, Letland en Servië zijn hekkensluiter met rapportcijfers voor onafhankelijkheid tussen de 6,5 en 7.

Verbetering

Dat de Nederlandse rechtsstaat bij diverse internationale onderzoeken structureel goed scoort, betekent volgens Bakker niet dat er geen werk aan de winkel is. ‘Een goed rapportcijfer betekent niet dat je op je lauweren kan rusten. Dit rapport laat bijvoorbeeld zien dat we nog niet tevreden kunnen zijn met de manier waarop zaken onder rechters worden verdeeld. Dit is nog niet transparant genoeg.’ Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de wil om rechtseenheid te bevorderen, bijvoorbeeld door het invoeren van professionele standaarden, het voor rechters ook lastiger kan maken om maatwerk te leveren. Bakker: ‘We willen de rechtspraak in Nederland naar een nog hoger plan tillen, daarvoor zijn dit soort veranderingen nodig. In Groningen moet niet anders worden gevonnist dan in Maastricht. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het voor rechters mogelijk blijft om bij individuele zaken, in onafhankelijkheid, maatwerk te leveren.’

Rechters geven ook aan soms druk te voelen van de media. Media spelen een rol in de samenleving, ook bij de berichtgeving over rechtszaken. Bakker: ‘Uit het onderzoek blijkt dat een klein deel van de ondervraagde rechters het idee heeft dat druk vanuit de media een rol speelt in de besluitvorming. De vraag is echter of de rechter in een dergelijk geval voor de druk zwicht. Dat blijkt niet uit dit onderzoek. Rechters zijn zich ook bewust van de rol van de media en zijn erop getraind om daarmee om te gaan. Ik heb er groot vertrouwen in dat Nederlandse rechters goed met deze druk om kunnen gaan.’

Europa

Ruim 11 duizend Europese rechters uit 26 landen deden mee aan het onderzoek Independence Accountability and Quality of the Judiciary (pdf, 0 B), waaronder meer dan 500 Nederlandse rechters. De uitkomsten van het onderzoek schetsen volgen de ENCJ een beeld van een Europa waar in het gros van de landen rechters zich onafhankelijk voelen. Maar ook een Europa waar grote druk van politiek en (sociale) media in veel landen een probleem is. Veel Europese rechters vinden dat de Raad voor de rechtspraak in hun land te weinig mogelijkheden heeft om rechterlijke onafhankelijkheid te verdedigen als deze in het geding komt. Ook binnen de rechtspraakorganisaties zijn verbeteringen nodig: beslissingen over de benoeming en promotie van rechters worden volgens de rechters vaak op basis van andere redenen genomen dan op verdienste en ervaring. Nederland vormt bij deze kwesties overigens een positieve uitzondering. Ook vinden veel rechters in Europa dat werkdruk en onvoldoende financiering van de Rechtspraak hun onafhankelijkheid aantasten.

——————————————————

Recht.nl

Rechten werknemers bij overgang ondernemingen van toepassing bij prepack - Thu, 22 Jun 2017
Het Europese Hof heeft geoordeeld dat de procedure gericht op het tot stand brengen van een pre-pack niet kan worden gezien als een faillissement dat gericht is op liquidatie van de onderneming onder toezicht van een overheidsinstantie. De uitzondering dat bij een doorstart uit faillissement geen...

'Eerste Kamer moet Wet open overheid niet aannemen' - Thu, 22 Jun 2017
Evaluaties hebben aangetoond dat de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) grote kosten met zich meebrengt. De wet is complex. Bovendien laat een cultuuromslag inzake de wijze waarop gekeken wordt naar onder overheden berustende informatie, en de vraag daarnaar, zich niet leiden door wetgeving....

Implied license to use replacement cartridges - Thu, 22 Jun 2017
The Court of Appeal of The Hague has published a judgment which could have far-reaching consequences for manufacturers of original appliances which use consumables that can be bought on the aftermarket, such as ink cartridges. According to the Court, the user of a printer has an implied license to...

Luxe broodjes leidden tot strafontslag - Thu, 22 Jun 2017
De ambtenarenrechter pleegt te oordelen dat, gegeven het feit dat een ambtenaar een vaste aanstelling is verleend, eventuele kritiek op gedrag tijdens de proeftijd niet echt ernstig geweest is. De hier besproken uitspraak vormt daarop een uitzondering.

Vrouw mag geen naaktfoto's van zichzelf meer sturen - Thu, 22 Jun 2017
Een vrouw mag van de rechtbank in Zwolle haar ex-man niet langer bestoken met naaktfoto's. De man spande een kort geding aan, omdat hij niet gediend was van de seksueel getinte fotostroom die zijn ex-vrouw hem toebedeelde via whatsapp en e-mail. De man wordt gehouden de door hem ontvangen foto's...

Jaarverslag Hoge Raad 2016 - Thu, 22 Jun 2017
De Hoge Raad kiest voor het behandelen van zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling en rechtseenheid en is terughoudender met zaken waarin men geen constructieve rol kan spelen, zo blijkt uit het jaarverslag. De Hoge Raad is voorts blij met de mogelijkheid principiële vragen te kunnen...

——————————————————

Jurofoon.nl

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————