Juridisch nieuws

Op deze pagina treft u het juridische en notarieel nieuws aan van het internet.
——————————————————

Rechtspraak.nl

Rechtspraak blij met Rouvoet-rapport over vechtscheiding - Fri, 23 Feb 2018

Hervormingsplannen familierechters overgenomen

De Rechtspraak is blij met de resultaten van het Platform Scheiden zonder schade, dat plannen heeft gemaakt om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van een problematische scheiding. Oud-politicus André Rouvoet presenteerde vandaag het resultaat van een opdracht die de ministeries van Justitie en VWS hem gaven: samen met betrokken organisaties ideeën ontwikkelen voor een nieuwe manier van omgaan met (dreigende) vechtscheidingen. Alternatieve werkwijzen die familierechters de afgelopen jaren hebben bedacht en uitgeprobeerd, zijn daarin opgenomen. ‘Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn’, zegt rechter Johan Visser.

Steeds meer vechtscheidingen

Problematische scheidingen komen steeds vaker voor en daar zijn de kinderen de dupe van. Zij worden vaak inzet van het gevecht tussen hun vader en moeder, die niet in staat zijn goed om te gaan met de scheiding en zich zo vastbijten in hun strijd, dat ze uit het oog verliezen wat ze hun kinderen aandoen. Er is veel verborgen leed, merken rechters tijdens gesprekken die ze met kinderen voeren rondom het uit elkaar gaan van hun ouders. Kinderen kunnen volledig in de knel komen door loyaliteitsconflicten. Sommigen zien een van de ouders helemaal niet meer of krijgen zelfs te maken met geweld.

Platform Rouvoet

Voormalig Kamerlid Jeroen Recourt bedacht enkele jaren geleden de Divorce Challenge, die ruim 500 ideeën opleverde om de schade voor kinderen te beperken. Rouvoet ging daarmee verder en ontwikkelde een samenhangend plan, waarmee in alle fases van een spaak lopende relatie geprobeerd kan worden te voorkomen dat een vechtscheiding ontstaat. Daarin heeft het sociale netwerk van het gezin een rol, maar bijvoorbeeld ook de school en de gemeente. Die zou een scheidingsloket kunnen inrichten waar ouders hulp krijgen als ze er samen niet uitkomen. ‘80 procent van de ouders lukt het om goed uit elkaar te gaan’, zegt Visser. ‘Voor de mensen die dat niet lukt zou een soort gezinsmanager te hulp kunnen schieten, ter bescherming van de kinderen.’ De problemen die daarna nog niet zijn opgelost, kunnen aan de rechter worden voorgelegd.

Nieuwe werkwijze rechters

Verschillende rechtbanken en gerechtshoven hebben de afgelopen jaren nieuwe manieren uitgeprobeerd voor het behandelen van vechtscheidingen, waarvan de belangrijkste zijn verzameld in een visiedocument. Die worden nu landelijk ingevoerd. ‘We werken bijvoorbeeld zoveel mogelijk met 1 rechter per scheiding’, zegt rechter Visser. ‘Die behandelt alle zaken, of het nou om alimentatie gaat, huisvesting of de verdeling van zorgtaken. Dat werkt heel goed. De rechter kent de situatie, kan afspraken maken met de ouders en ook zien of die worden nagekomen.’ Verder wordt gewerkt aan het organiseren van goede hulpverlening waar rechters naar kunnen doorverwijzen. ‘Die is nu heel versnipperd en in elke gemeente weer anders’, zegt Visser. ‘Wij proberen in overleg met gemeenten te komen tot 1 hulpaanbod, van licht naar zwaar, waar ouders en kinderen snel terecht kunnen. Als je dan ouders voor je krijgt die elkaar alleen maar zwart maken, kan je bijvoorbeeld de ouders doorverwijzen naar een bemiddelaar en de kinderen naar een lotgenotengroep.’ Rechters schakelen ook steeds vaker gedragsdeskundigen in die de belangen van het kind behartigen in een rechtszaak. ‘Al die ontwikkelingen worden ondersteund door het rapport van Rouvoet’, zegt Visser. ‘We gaan hier dus zeker mee door.’

Nieuwe scheidingsprocedure

Ook het verkennen van een nieuwe scheidingsprocedure komt aan bod, die het voor ouders makkelijker maakt om een probleem aan de rechter voor te leggen. Zij hoeven dan niet meer als strijdende partijen naar de rechtbank, met ieder een eigen advocaat (het traditionele ‘toernooimodel’ dat de ruziesfeer nog eens kan versterken), maar kunnen 1 vertegenwoordiger inzetten die namens hen beiden een kwestie aanbrengt waar ze het samen niet over eens worden. De rechter, eventueel bijgestaan door een gedragsdeskundige, probeert ouders tot een vergelijk te brengen of neemt een beslissing waar zij mee verder kunnen in afwikkeling van hun scheiding. De Rechtspraak pleit al geruime tijd voor de mogelijkheid om te experimenteren met zo’n laagdrempelige procedure. Daarvoor is een wetswijziging nodig, waar het regeerakkoord ruimte voor biedt.

Proef

'Ik verwacht dat we dit jaar nog een proef kunnen houden met een alternatieve procedure', zegt Visser. 'Maar het duurt denk ik nog jaren voordat we weten hoe die er het beste uit kan zien, want er zijn veel keuzes te maken. Bijvoorbeeld: wie vertegenwoordigt de ouders in deze procedure? Advocaten vinden dat dat een advocaat moet zijn, maar in het rapport van Rouvoet wordt ook gesproken over mensen met een andere deskundigheid. Ik zie dit rapport als een schakel in een ketting die nog niet af is. Dit versterkt wat al goed werkt en geeft een visie op een toekomst, waarin gezinnen met problemen rondom de scheiding beter worden begeleid en de rechter in een minder geëscaleerde situatie wordt ingeschakeld. Dat kan voor de kinderen alleen maar beter zijn'

Zie ook: themapagina Vechtscheidingen

'Uitbreiding spreekrecht slachtoffers is een logische stap' - Thu, 22 Feb 2018

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft vandaag, op de Europese Dag van het Slachtoffer, zijn plannen bekendgemaakt om de positie van slachtoffers in strafzaken te verbeteren. Een van de voorstellen is het spreekrecht voor slachtoffers uit te breiden. 'Het is goed dat slachtoffers en nabestaanden een stem in de rechtszaal hebben gekregen. Rechters ervaren in de zittingszaal dagelijks het belang hiervan. Nu wil de minister ook stieffamilie de mogelijkheid geven om te vertellen wat de impact van een misdrijf is geweest, dat is een logische stap', aldus Frits Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak.

Advies

De minister is van plan voor het eind van 2018 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen, waarin hij zijn plannen verder uitwerkt. Bakker: 'De Rechtspraak zal dan adviseren over de voorstellen en beoordelen of het in lijn is met de afspraken die we onder andere in Nederland gezamenlijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld het recht op een eerlijk proces en het uitgangspunt dat iemand onschuldig is totdat de rechter anders heeft geoordeeld. Ook bekijkt de Rechtspraak of de wetsvoorstellen praktisch uitvoerbaar zijn.'

Prioriteit

De positie en bejegening van slachtoffers bij strafzaken heeft prioriteit voor de Rechtspraak. Bij de rechtbank komt een slachtoffer de verdachte vaak sinds lange tijd weer tegen. Dit gaat veelal gepaard met spanning en emotie. In elk gerechtsgebouw is een slachtofferloket waar slachtoffers worden opgevangen als ze voor een zitting komen.Uit recent onderzoek blijkt dat er nog wel flinke stappen moeten worden gezet, de Rechtspraak gaat dit jaar een onderzoek doen naar de slachtoffervoorzieningen in rechtbanken en gerechtshoven.

Gesprekken

Frits Bakker: 'Vooral de manier waarop slachtoffers bij de Rechtspraak worden ontvangen en hun plek in de zittingszaal kan beter. Ook moet het makkelijker worden om een schadevergoeding in te dienen en moet bij het plannen van een rechtszaak meer rekening worden gehouden met de agenda van het slachtoffer.' Om in bepaalde zaken nog beter recht te kunnen doen aan zowel slachtoffers als verdachten, heeft de Rechtspraak het mogelijk gemaakt dat in bepaalde zaken slachtoffers en verdachten onder begeleiding van een speciaal geselecteerde mediator een gesprek met elkaar kunnen aangaan. Deze gesprekken zijn vaak succesvol en leiden tot een vorm van herstel, waardoor het leed wordt verzacht.

Test archivering met digitale vreemdelingenzaken - Mon, 19 Feb 2018

De Rechtspraak ontwikkelt een systeem om digitale zaken te archiveren. Op 21 februari vindt een test plaats met digitale vreemdelingenzaken uit 2015. Advocaten van deze zaken hebben daarover bericht ontvangen.

Archivering digitale zaken

laptop op bureau

Net zoals papieren zaken, moeten ook digitale zaken worden gearchiveerd. Zo’n zaak blijft in Mijn Rechtspraak tot 6 maanden na afdoening in hoogste instantie. Na die tijd stuurt de Rechtspraak alle dossierstukken, zaakgegevens en het zaakverloop naar de digitale archiefkast van het Centraal Digitaal Depot bij de Justitiële Informatiedienst JustID. Partijen kunnen de zaak dan niet meer raadplegen in Mijn Rechtspraak. Het blijft mogelijk om het dossier nog op te vragen, via het Rechtspraak Servicecentrum.

Test

Op 21 februari start de test met het overzetten van dossiers naar het Centraal Digitaal Depot. De Rechtspraak gebruikt daarvoor een deel van de digitale vreemdelingenzaken uit 2015. De betreffende advocaten hebben hierover bericht ontvangen. Hoewel de meeste advocaten alle stukken al in hun eigen kantoorsysteem zullen hebben opgeslagen, kunnen ze het dossier voor de test downloaden (zie: werkinstructie hoofdstuk 7.3 (pdf, 1,5 MB)).

9 t/m 11 maart: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar door groot onderhoud - Thu, 15 Feb 2018

Onderhoud start vrijdagavond 9 maart om 18.30 uur

Van vrijdagavond 9 maart tot en met zondag 11 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar.

De werkzaamheden starten op vrijdagavond om 18.30 uur en duren tot zondagavond 23.59 uur. Voor gedetailleerde informatie over welke systemen en diensten niet beschikbaar zijn, zie: onderhoud en storingen.

Inschrijving Summercourt geopend - Wed, 14 Feb 2018

Rechtenstudenten die een loopbaan als rechter of officier van justitie overwegen, kunnen zich weer aanmeldenvoor SummerCourt. Hetb evenement, georganiseerd tussen 2 en 6 juli, biedt de kans om een zomerweek lang te proeven aan de wereld van rechters en officieren van justitie.

SummerCourt is bedoeld voor universitaire studenten Nederlands recht in het 3e of 4e jaar van hun bachelor- of hun masterfase.

De deelnemers worden de 1e week van juli ondergedompeld in de praktijk van het recht en ervaren zelf hoe het is om een strafeis te bepalen, requisitoir te houden, zitting te leiden en vonnis te schrijven. Er is plaats voor 80 studenten, die bij rechtbanken in het hele land aan de slag gaan. De inschrijving eindigt 11 maart.

Raad voor de rechtspraak waarschuwt: zie voorarrest niet als een lichtvoetige maatregel - Wed, 14 Feb 2018

Vanavond wordt de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme besproken in de Tweede Kamer. De nieuwe wet moet onder andere het verlengen van voorarrest voor verdachten van terroristische misdrijven mogelijk maken. De Raad voor de rechtspraak waarschuwt om het voorarrest niet als een lichtvoetige maatregel te zien en daar zorgvuldig mee om te gaan.

De voorgestelde wet heeft drie speerpunten. Ten eerste de mogelijkheid om het voorarrest te verlengen zonder dat er sprake is van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Nu is voorarrest zonder ernstige bezwaren (een sterkere vorm van verdenking dan alleen een redelijk vermoeden van schuld) al mogelijk, maar verlenging nog niet. Het tweede speerpunt is gericht op het verruimen van mogelijkheden om DNA onderzoek te doen bij de verdachte. Tot slot noemt de nieuwe wet een brede aangifteplicht voor een ieder die kennis draagt van terroristische misdrijven.

Dilemma

In zijn advies (pdf, 0 B)vraagt de Raad voornamelijk aandacht voor het eerste speerpunt: de verlenging van het voorarrest. De rechter staat hierbij voor een dilemma; hij wordt gevraagd om ingrijpende beslissingen te nemen. Bij verdachten van terroristische misdrijven kan sprake zijn van summiere, niet toetsbare informatie, zoals een anonieme tip of informatie van de AIVD. Daarbij loopt de rechter het risico dat hij een onschuldig persoon voor lange duur van zijn vrijheid berooft, dan wel een persoon die voor de maatschappij een ernstige bedreiging vormt in vrijheid stelt.

——————————————————

Recht.nl

Column: Weg met het juridische tijdschrift, leve het blog!? - Sat, 24 Feb 2018
Voegt een juridisch tijdschrift dat vaak lange tijd na een juridische ontwikkeling verschijnt nog iets toe aan datgene wat via de verschillende blogs al geventileerd is over de betreffende gebeurtenis? Niet of nauwelijks. Maar hoe betrouwbaar zijn blogs? Is dat niet vaak preken voor eigen parochie? ...

Een leven lang leren en het studiekostenbeding: de ontwikkelingen - Sat, 24 Feb 2018
In dit artikel geeft Sabine Snijders huidige stand van zaken en ontwikkelingen weer op het gebied van een leven lang leren en het studiekostenbeding.

Met winstoogmerk linken naar illegale content is inbreuk auteursrecht - Fri, 23 Feb 2018
Het met winstoogrmerk verstrekken van een unieke hyperlink die (indirect) naar illegale content leidt, vormt een auteursrechtinbreuk.

De reikwijdte van het inzagerecht in persoonsgegevens - Fri, 23 Feb 2018
Volgens artikel 35 Wbp heeft de degene wiens persoonsgegevens verwerkt worden het recht om aan de verwerker een verzoek tot inzage te doen. Maar betekent dit dat alle gegevens zonder meer verstrekt moeten worden?

De agenda van de AvA van de beursvennootschap in 2018 - Fri, 23 Feb 2018
Met oog op het aankomende seizoen van algemene vergaderingen van beursvennootschappen een overzicht van actuele onderwerpen die van belang zijn bij de voorbereiding van de agenda voor AvA's, waaronder gewijzigde wet- en regelgeving.

Lid van combinatie kan zelfstandig vordering tot schadevergoeding instellen - Thu, 22 Feb 2018
Als een combinatie heeft ingeschreven op een aanbesteding, dan kan een vordering met het doel de (voorlopige) gunningsbeslissing aan te tasten alleen door de combinatie gezamenlijk worden ingesteld. Dit is ook logisch nu de beslissing over de geldigheid van de gunningsbeslissing voor alle...

——————————————————

Jurofoon.nl

——————————————————