Juridisch nieuws

Op deze pagina treft u het juridische en notarieel nieuws aan van het internet.
——————————————————

Rechtspraak.nl

‘Minder mensen ten onrechte gegijzeld’ - Fri, 24 Feb 2017

Fors minder gijzelingsverzoeken ingediend bij rechter

Het aantal gijzelingsverzoeken van het Openbaar Ministerie is fors gedaald. Van juli 2015 tot december 2016 heeft het OM 784 gijzelingsverzoeken ingediend. De rechter werd in 2014 nog 200.000 keer verzocht dit pressiemiddel –bedoeld om mensen die een boete niet willen betalen tot betalen te dwingen –toe te staan. Dit meldt de Nationale Ombudsman (nationaleombudsman.nl) in een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Verbeteringen

De ombudsman publiceerde eind 2015 zijn onderzoek Gegijzeld door het systeem, waarin de praktijk waarbij mensen worden gegijzeld omdat zij een verkeersboete of strafbeschikking niet betalen werd onderzocht. Toen was zijn conclusie dat mensen die boetes wel wilden betalen, maar niet konden betalen onterecht gevangen zijn gezet. Volgens de ombudsman zijn naar aanleiding van dit onderzoek verschillende maatregelen genomen om dit te voorkomen. Zo wordt er meer gekeken naar de persoon achter de boete en zijn er vaker betalingsregelingen mogelijk.

Zorgen

In 2014 uitten rechters al hun zorgen over het sterk gestegen aantal verzoeken tot gijzeling. Ze constateerden dat het OM te vaak mensen wilde gijzelen die boetes niet kúnnen betalen, in plaats van dat ze dit niet wíllen. ‘Er moet aantoonbaar sprake zijn van onwil, niet van onmacht’, zei Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak toen.

Brief

Voor de brief naar de staatssecretaris werd verzonden heeft de ombudsman de Raad voor de rechtspraak gevraagd naar de ervaringen van rechters. Volgens de Raad zijn de onderbouwingen van de vorderingen tegenwoordig uitgebreider dan voorheen, maar wordtin veel zaken nog steeds niet aannemelijk gemaakt dat iemand wel kan betalen maar dit niet wil. Ook zijn er bij de behandeling van verzoeken in de rechtszaal geen vertegenwoordigers van het OM of Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) aanwezig terwijl dit wel was toegezegd. Hierdoor kan de rechter niet om toelichting vragen tijdens de zitting.

Weer meer mensen onder bewind - Wed, 15 Feb 2017

Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe (zie grafiek). Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Voorzitter Frits Bakker wijst op het belang van goed toezicht door rechters op bewindvoerders én op het belang van voldoende financiële middelen om deze taak uit te kunnen voeren.

Bescherming

Grafiek van het aantal meerderjarigen onder bewind tussen 2009 en 2016

Als iemand niet meer over zijn financiële zaken kan beslissen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen: curatele, bewind of mentorschap. Dit doet de rechter bijvoorbeeld als iemand hoge schulden of psychische problemen heeft, of bij dementie. De vergrijzing speelt bij het jaar in jaar uit toenemende aantal mensen dat onder bewind staat, een grote rol.

Als de kantonrechter een beschermingsmaatregel neemt, wijst hij een bewindvoerder aan. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professional, zoals een stichting of een bewindvoerdersbureau. De rechter controleert elk jaar aan de hand van de zogenoemde rekening & verantwoording of de bewindvoerder zijn werk goed en eerlijk doet.

Maatschappelijk belang

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, wijst erop dat het hier in de regel om kwetsbare mensen gaat en dat het maatschappelijk belang van goed toezicht op bewindvoerders groot is. Bakker: ‘Goed toezicht voorkomt fraude en draagt bij aan het vertrouwen dat mensen in de rechtsstaat hebben. Als de wet regelt dat de rechter toezicht houdt, verwachten de mensen ook dat er effectief wordt gecontroleerd of de belangen van de onder bewind gestelde goed worden behartigd.’

Effectiever

Toezicht op bewind is één van de speciale aandachtspunten van de Rechtspraak. Onderzocht wordt in een aantal dossiers hoe rechters effectiever kunnen optreden. Dan gaat het om de toegang tot de civiele rechter, vechtscheidingen, multiproblematiek en toezicht.

‘We hebben berekend dat de Rechtspraak jaarlijks 11,2 miljoen euro tekort komt om de toezichtstaak fatsoenlijk uit te kunnen voeren’, zegt Frits Bakker. ‘Rechters hebben omschreven wat er nodig is aan tijd en mankracht om de controle zorgvuldig te kunnen doen. Daaruit blijkt dit bedrag. Bij het snel oplopende aantal bewindsdossiers wordt het probleem alleen maar groter.’

Eerder gaf de Rechtspraak al aan dat de komende regeerperiode een jaarlijks toenemend budget nodig is om tegemoet te kunnen komen aan de huidige maatschappelijke wensen en behoeften en om technisch en inhoudelijk te kunnen innoveren. Dit extra benodigde budget zal naar schatting aan het eind van de nieuwe regeerperiode 50 miljoen euro bedragen.

'Pas verplicht digitaal procederen als we helemaal zeker zijn' - Wed, 15 Feb 2017

7 vragen en antwoorden aan KEI-directeur Monique Commelin

Vanaf dit jaar wordt het voor professionele partijen (zoals advocaten, curatoren, en deurwaarders) op enig moment verplicht digitaal te procederen in bestuursrecht en civiel recht. Wat is de huidige stand van zaken? Monique Commelin, directeur van het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, geeft antwoord op 7 vragen.

Wat is de kern van digitaal procederen en wat verandert er eigenlijk?

Monique Commelin: ‘Vorig jaar heeft het parlement de wetgeving aangenomen die nodig is om digitaal te kunnen procederen. Ook zijn de procedures vereenvoudigd. In vergelijking met de huidige werkwijze, die voor een belangrijk deel nog op papier en via de postbode en de fax gaat, is de grootste verandering dat elke rechtszaak straks een digitaal dossier krijgt. De betrokken partijen krijgen toegang tot dat dossier en communiceren via een beveiligd portaal met elkaar: Mijn Rechtspraak. Zo kan iedereen 24 uur per dag, 7 dagen per week zien hoe het er voor staat met hun rechtszaak en wat de volgende stap is. In de oude situatie was dat vaak nogal onoverzichtelijk, zeker voor mensen die niet dagelijks met rechtspraak te maken hebben. Ook voor de rechter wordt het veel makkelijker om overzicht te houden en regie te voeren. Rechtspraak wordt letterlijk toegankelijker en begrijpelijker. Daar doen we het voor. Digitalisering van procedures is géén doel op zich.’

​Waarom valt nog niet precies aan te geven wanneer digitaal procederen verplicht wordt?

‘In bestuursrecht en civiel recht wordt al op vrijwillige basis digitaal geprocedeerd. De stap naar verplicht digitaal procederen is een grote. We hebben er dan ook heel bewust voor gekozen om hiermee pas te starten als de techniek zich heeft bewezen. Pas dan vraagt de Rechtspraak aan de minister van Veiligheid en Justitie om een Koninklijk Besluit af te geven, waarmee digitaal procederen verplicht wordt. Dit zal in eerste instantie gelden voor asiel- en bewaringszaken in het hele land en voor civiele vorderingen vanaf 25.000 euro bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Tussen het aanvragen van het KB bij de minister van V en J (de systeemverantwoordelijke, red.) en het daadwerkelijk verplicht worden van digitaal procederen, zit minimaal 2 maanden.’

​Waarom is dit Koninklijk Besluit (KB) nog niet aangevraagd?

‘De Rechtspraak wil eerst de resultaten afwachten van een aantal tests. Daarbij gaat het met name om de snelheid van Mijn Werkomgeving; dit is het digitale dossier aan de kant van de Rechtspraakmedewerker. Ondertussen werken we door aan verbeteringen. Dit betekent dat we nog niet begin april kunnen starten met verplicht digitaal procederen, zoals we hoopten. Ik snap dat dit heel vervelend is, zowel voor Rechtspraakmedewerkers als voor advocaten. Maar we hebben steeds gezegd: het wordt pas verplicht als we zeker zijn van onze zaak. Naar verwachting vraagt de Rechtspraak voor de zomer aan de minister om het KB af te geven voor de genoemde zaken (asiel- en bewaring en civiele vorderingen vanaf 25.000 euro). Tot die tijd kan er op vrijwillige basis al digitaal worden geprocedeerd in deze zaken.'

'De volgende stappen zullen zijn: verplicht digitaal procederen in civiele vorderingen vanaf 25.000 euro in het hele land én in algemene bestuurszaken.'

Wat is nu de stand van zaken in de verschillende rechtsgebieden?

Bestuur

‘Tot en met december 2016 diende 60 procentvan de vreemdelingenadvocaten minimaal één zaak digitaal in. Daarmee hebben we nu in totaal 5.000 digitaal ingediende asiel- en bewaringszaken. 25 procent van deze zaken komt nu digitaal binnen en dit percentage blijft gestaag stijgen. In dit rechtsgebied loopt het dus goed. Ondertussen werken we samen met de Immigratie en Naturalisatiedienst en de Nederlandse Orde van Advocaten door aan verbeteringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overzichtelijkheid van dossiers. In 2017 wordt voor de algemene bestuursrechtzaken verder gewerkt aan digitalisering van procedures. De Rechtspraak is in dit verband een samenwerking gestart met bestuursorganen, om een en ander goed af te stemmen.’

Civiel

‘Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland kunnen advocaten sinds november 2016 vrijwillig digitaal procederen in civiele vorderingen vanaf 25.000 euro (boven de competentiegrens van de kantonrechter, red.). In civiele procedures verandert er best veel. Zo is er straks in deze procedure nog maar 1 inleidend processtuk die in de plaats komt van de dagvaarding of het verzoekschrift. En het recht op re- en dupliek en pleidooi vervalt; de rechter kan direct op de mondelinge behandeling uitspraak doen (zie ook modernisering civiel recht, red.). Helaas is het tot op heden nog maar 3 keer gebeurd dat digitaal is geprocedeerd. De drempel is best hoog: behalve de digitale werkwijze die nieuw is, geldt er dus ook het nieuwe procesrecht. Bovendien moeten beide partijen ermee akkoord gaan om via het digitale dossier met elkaar en met de rechtbank te communiceren. We hebben met advocaten wel extra gefingeerde zaken getest. Wat civiele zaken betreft is het dus echt wachten op de verplichte fase om meer ervaring op te kunnen doen. We kiezen er daarom voor om in eerste instantie beperkt te beginnen: alleen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Advocaten kunnen straks kiezen tussen het portaal Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak. De test van het Aansluitpunt voor gebruik bij civiele vorderingen is succesvol verlopen. Dat brengt de mogelijkheid dichterbij voor advocatenkantoren om hun kantoorsysteem aan te sluiten op het systeem van de Rechtspraak. Handmatig uploaden van documenten is dan niet nodig.’

Toezicht

‘Op het gebied van toezicht (rechtbanken houden toezicht op curatoren bij faillissementen en bewind en mentorschap (CBM) en schuldsaneringen, red.) wordt al in meer dan de helft van de faillissementen digitaal gecommuniceerd tussen rechtbank en curator. Dat is inmiddels in alle typen faillissementen mogelijk. Wat toezicht op faillissementen betreft richten we ons inmiddels ook op kwaliteitsverbetering: hoe kan de IT helpen om efficiënter te werken en beter toezicht te houden?’
‘Voor het CBM-toezicht loopt er sinds vorig jaar een proef in 3 rechtbanken: Gelderland, Oost-Brabant en Overijssel. Hierbij zijn 28 bewindskantoren en 8 externe IT-leveranciers betrokken. Deze proef is verlengd tot aan de zomer. Dat heeft te maken met 2 dingen: de rechtbanken en bewindvoerders misten een aantal digitale mogelijkheden en het vooraf afgesproken aantal van1.500 digitale goedgekeurde rekeningen en verantwoordingen was nog niet gehaald. Eind juli gaan we evalueren. Daarna gaan we, uiteraard alleen als het loopt zoals we hopen, landelijk invoeren. In het vierde kwartaal van 2017 zou er wat betreft CBM dan in heel Nederland digitaal kunnen worden gewerkt.’
‘De digitalisering van het toezicht in het kader van de Wet op de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt opgepakt als de digitalisering bij faillissementen en CBM is afgerond. Dan kan er optimaal worden geprofiteerd van de ervaringen. Wat werkwijze betreft lijken deze zaken op elkaar.’

Straf

‘Voor straf geldt dat al in 2013 een justitiebreed digitaliseringsprogramma is gestart. Daardoor loopt de digitalisering van de strafrechtspraak nu voor op de andere rechtsgebieden. Het streven is om medio 2018 volledig digitaal te werken.
Momenteel wordt ongeveer 80 procent van alle strafrechtszaken in Nederland digitaal afgehandeld. Dat zijn vrijwel uitsluitend enkelvoudige kamerzaken, die behandeld worden door de politierechter of de kantonrechter. Strafadvocaten hebben sinds 2015 toegang tot de digitale dossiers via een portaal op Rechtspraak.nl: Mijn Rechtspraak. Tussen augustus 2015 en oktober 2016 zijn ruim 70 duizend dossiers via dit portaal aan advocaten van verdachten verstrekt.’
‘Sinds 2016 wordt er bij 3 rechtbanken gewerkt met de digitale behandeling van zaken die door 3 rechters worden behandeld, de meervoudige-kamerzaken. Tot nu toe ging het daarbij nog om zaken zonder gedetineerden, in 2017 wordt op proef gewerkt in zaken mét gedetineerden. Dat is best complex, omdat er sprake is van veel afhankelijkheden en dwingende termijnen.’
‘Een ander, opvallend experiment dit jaar is de digitale handtekening. Die wordt eerst toegepast in onderzoeken waar de rechter-commissaris toestemming voor moet geven. Daarbij vindt intensief berichtenverkeer plaats met het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld om snel een machtiging voor een telefoontap te verkrijgen. De digitale ondertekening zal helpen om sneller en zonder dubbele invoer van gegevens de beslissing op de juiste plek te krijgen.’
‘Tot slot: dit jaar wordt het aantal rechtszalen met digitale mogelijkheden verder uitgebreid. De zogenoemde multimediazaal maakt het niet alleen mogelijk om zaken digitaal te behandelen, maar ook via beeldschermen te tonen aan procespartijen en publiek.’

Waarom is het eigenlijk voor de Rechtspraak best complex om goed werkende systemen op te leveren?

‘Het gaat in de Rechtspraaksystemen om grote aantallen data, die zeer vertrouwelijk zijn. Ook moeten verschillende partijen in hetzelfde dossier samenwerken en is er sprake van veel handelingen en complexe werkprocessen. Hier komt nog eens bij dat niet iedereen alles op hetzelfde tijdstip mag zien of doen. Een concept-uitspraak bijvoorbeeld, moet onzichtbaar blijven tot het moment van de uitspraak door de rechter. Digitale rechtspraak is echt iets anders dan webwinkelen of internetbankieren. We willen een snel systeem, maar het moet ook veilig, betrouwbaar en goed bruikbaar zijn. Dit staat soms op gespannen voet met elkaar.’

De Hoge Raad maakte onlangs bekend dat vanaf 1 maart alle nieuwe zaken in civiele vorderingszaken digitaal gaan. De Hoge Raad heeft het voordeel dat hij, vergeleken met de gerechten, een relatief beperkt aantal zaken op zijn bordje heeft en dat het proces veel eenduidiger is.

​Wat doen jullie om ervoor te zorgen dat de partijen die straks digitaal moeten procederen weten waar ze aan toe zijn?

‘Op Rechtspraak.nl staan instructievideo`s en veelgestelde vragen over digitaal procederen. Er vinden voorlichtingsbijeenkomsten plaats, die we samen met de Nederlandse Orde van Advocaten organiseren. De vraag naar voorlichting is groot; daarom bieden we in het voorjaar ook webinars aan. Deze digitale voorlichting is voor iedereen ook nog op een later moment terug te kijken op Rechtspraak.nl.’

​En is er hulp voor de mensen die al op de nieuwe manier werken?

‘Ja. het Rechtspraak Servicecentrum geeft antwoord op vragen die worden gesteld via Facebook.com/rechtspraak, Twitter (@RechtspraakNL) en de telefoon (088 361 61 61). De RSC-medewerkers hebben geen toegang tot de digitale dossiers, maar ze kunnen wel helpen bij het doorlopen van digitale procedures. Het RSC is op werkdagen open van 8.00 uur tot 20.00 uur. Als digitaal procederen in de loop van dit jaar verplicht wordt, gaat het RSC een proef doen met openstelling op zondag. ’

Tweede Kamer stemt in met wet inlichtingendiensten en wet verplichte GGZ - Tue, 14 Feb 2017
De Tweede Kamer heeft vandaag (14 februari 2017) ingestemd met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). illustratieve afbeelding van een Tweede Kamerstoel

De Raad voor de rechtspraak heeft in aanloop naar de behandeling in de Kamer zijn zorgen over onderdelen van de nieuwe wetten geuit. Zo is bij de wet rondom de inlichting- en veiligheidsdiensten het toezicht op de diensten nog niet goed geregeld. De nieuwe wet rondom de verplichte GGZ brengt risico’s op onwerkbare situaties met zich mee.

Inlichtingen en veiligheidsdiensten

In een wetgevingsadvies gaf de Raad eerder aan dat in het nu aangenomen wetsvoorstel het toezicht nog niet goed is geregeld. In het voorstel wordt het toezicht belegd bij een Toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB). Als de diensten bijzondere bevoegdheden willen inzetten, vragen ze toestemming aan de minister. De TIB controleert of die toestemming terecht is verleend en geeft daarover een bindend oordeel. Die constructie kan problemen opleveren volgens de Rechtspraak. Want valt zo’n bindend advies wel te rijmen met de ministeriële verantwoordelijkheid? De minister kan niet verantwoordelijk zijn als hij geen bevoegdheid heeft. Als die vraag niet wordt beantwoord, kan dat blijvend voor onduidelijkheid zorgen.

Grondrechten

De Raad erkent de belangrijke rol die inlichtingen- en veiligheidsdiensten vervullen in de bescherming van onze democratische rechtsstaat en daarmee aan het waarborgen van grondrechten. Dat daarvoor rechten van burgers worden ingeperkt, lijkt onvermijdelijk. Maar onnodige beperking van fundamentele rechten van burgers moet altijd worden voorkomen. De Raad vraagt zich bijvoorbeeld af of het (met het oog op de privacy van onschuldige burgers) echt noodzakelijk is om bepaalde gegevens 3 jaar te bewaren, zoals in de aangenomen wet staat.

Verplichte GGZ

De Rechtspraak stelt vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de wet en is bezorgd over de manier waarop gedwongen behandeling in het wetsvoorstel is geregeld. Volgens het voorstel zijn op de zorgmachtiging niet de strafrechtelijke, maar civielrechtelijke procedureregels van toepassing. Als een veroordeelde of het OM tegen zowel de strafrechtelijke beslissingen als tegen de zorgmachtiging in beroep gaat, ontstaat het probleem dat er procedures door elkaar heen kunnen gaan lopen. De strafzaak wordt dan in hoger beroep behandeld door het gerechtshof, de dwangbehandeling in cassatie door de Hoge Raad. Rechters vrezen dat er onwerkbare situaties ontstaan doordat strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures door elkaar kunnen gaan lopen.

De vandaag aangenomenwetten zullen nuworden voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Rechtspraak onderzoekt diefstal documenten rechtbank Amsterdam - Fri, 10 Feb 2017

De Raad voor de rechtspraak stelt samen met de rechtbank Amsterdam een onderzoek in naar de diefstal van vertrouwelijke informatie van de rechtbank. Het lijkt erop dat de informatie uit een papiercontainer is gestolen. De rechtbank heeft inmiddels aangifte gedaan van diefstal.

Vertrouwelijk

De Telegraaf berichtte vanochtend dat bouwvakkers de documenten hadden gevonden tijdens sloopwerkzaamheden, en bij de redactie van de krant hadden afgeleverd. ‘Het politieonderzoek zal uitwijzen of het zo gegaan is, maar dergelijke informatie behoort hoe dan ook niet bij de media terecht te komen’, zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak. ‘Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat rechters en rechtspraakpersoneel zorgvuldig omgaan met alle informatie die zij onder ogen krijgen en dat niemand daarop de hand kan leggen’.

Richtlijnen

Bij de Rechtspraak gelden duidelijke richtlijnen voor het omgaan met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. Er zijn afspraken over wie toegang heeft tot die informatie en ook over hoe dergelijke documenten worden bewaard, vernietigd of weggegooid. Papieren die niet meer worden gebruikt, gaan in afsluitbare containers die worden afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Onderzoek

Hoe de Amsterdamse documenten toch in verkeerde handen konden komen, wordt nu onderzocht. De rechtbank informeert iedereen van wie vertrouwelijke informatie is gelekt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ingelicht.


Hogere straffen bij geweld tegen mensen met publieke taak - Fri, 10 Feb 2017

6 vragen en antwoorden

De Tweede Kamer houdt vandaag (donderdag 9 februari 2017) een hoorzitting (rondetafelgesprek) over de aanpak van geweld tegen hulpverleners. 6 vragen en antwoorden over hoe rechters in dit soort zaken straffen.

Wordt geweld tegen hulpverleners, zoals ambulancebroeders en andere mensen met een publieke taak, zoals politieagenten, anders bestraft dan geweld tegen ‘gewone’ mensen?

Ja. Rechters kijken tijdens een rechtszaak altijd naar alle omstandigheden. Ze straffen met het beste effect op dader en samenleving. De terechte verontwaardiging die er in de samenleving is over geweld tegen mensen met een publieke taak, komt dan ook tot uitdrukking in de straf. Strafrechters hebben zogenoemde oriëntatiepunten (pdf, 1,8 MB) die ze raadplegen bij het opleggen van straf. In die oriëntatiepunten (pagina 7) staat dat straffen 33 tot 100 procent hoger kunnen zijn als het gaat om geweld tegen bijvoorbeeld hulpverleners.

​Is wel eens onderzocht of de straffen in de praktijk ook echt hoger uitvallen?

Ja. in 2012 verscheen het rapport Straftoemeting bij geweld tegen kwalificerende slachtoffers: een replicastudie (pdf, 527,1 KB). Uit dat onderzoek blijkt dat rechters bij geweldsdelicten tegen personen met een publieke functie gemiddeld een flink hogere straf opleggen dan bij geweld tegen ‘gewone burgers’. De hoogte van de opgelegde straf bedraagt volgens dat onderzoek gemiddeld 90 procent van de eis van de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie hanteert hogere strafeisen bij geweld tegen publieke personen: de strafvorderingsrichtlijn van het OM schrijft voor dat in geval van geweld tegen werknemers met een publieke functie de eis 2 maal zo hoog (‘200 procent’) moet zijn. Die eisen worden dus bijna helemaal gevolgd door rechters (zie ook: Hogere straf bij geweld tegen publieke functionaris).

Is dat het enige onderzoek dat hiernaar is gedaan?

Nee. Hetzelfde werd 2 jaar eerder ook onderzocht. Toen bleek hetzelfde: rechters volgen voor 93 procent de (hogere) strafeisen van het Openbaar Ministerie. Ook in de keuze voor een boete, een taakstraf of een vrijheidsstraf bleken rechters in verreweg de meeste gevallen de eis van de officier te volgen. (zie ook: Rechter volgt vaak strafeis OM bij geweld tegen hulpverleners).

Soms hoor je de roep om minimumstraffen als het om geweld tegen hulpverleners gaat. Heeft de Rechtspraak daar een mening over?

De Rechtspraak is in algemene zin tegen minimumstraffen. Om zo effectief mogelijk te kunnen straffen, pleiten rechters voor een zo groot mogelijk palet aan straffen om uit te kunnen putten. Als er minimumstraffen in de wet zouden worden opgenomen, zouden rechters speelruimte verliezen om het beste te kunnen doen voor dader en samenleving in specifieke gevallen. Soms vinden mensen een taakstraf bijvoorbeeld erger dan een gevangenisstraf. Als er minimumstraffen in de wet komen te staan, kunnen rechters minder maatwerk leveren.

Geweld tegen mensen met een publieke taak wordt vaak gelinkt met de viering van Oud en Nieuw. Hoe komt dat?

Dit onderwerp is vaak juist dan in het nieuws. Tijdens de nieuwjaarsviering zijn er immers veel incidenten. Ook dan gelden dus de zwaardere straffen. Kort na Oud en Nieuw worden soms zogenoemde supersnelrechtzittingen gehouden, om raddraaiers snel lik op stuk te kunnen geven. Voor supersnelrechtzittingen komen alleen de relatief eenvoudige zaken in aanmerking.Het bewijs moet duidelijk zijn. Overigens waren er dit jaar maar 2 supersnelrechtzittingen gerelateerd aan Oud en Nieuw. Bepalend voor de vraag hoeveel supersnelrechtzittingen er zijn, is hoeveel zaken het Openbaar Ministerie aanmeldt bij de rechtbanken. Het Openbaar Ministerie krijgt op zijn beurt weer zaken aangeleverd door de politie.

​Supersnelrecht is er toch gedurende het hele jaar?

Ja dat klopt. Er zijn het hele jaar door supersnelrechtzittingen. Bijvoorbeeld na grootschalige evenementen of voetbalwedstrijden. Supersnelrecht wordt vaak verward met gewoon snelrecht. Bij snelrecht staat een verdachte binnen 17 dagen voor de rechter, bij supersnelrecht is dat al binnen 3 tot 6 dagen.

——————————————————

Recht.nl

Cessieovereenkomsten politieke partij tot overdracht van inkomen aan partijkas zijn nietig - Mon, 27 Feb 2017
De Socialistische Partij (SP) verplicht haar volksvertegenwoordigers en bestuurders om een deel van hun salaris af te dragen aan de partij. Alle salarissen worden daartoe in één pot gestopt en men krijgt hieruit een modaal salaris uitgekeerd. Vrijwillig is de afdrachtregeling niet: reeds bij...

Bestuurlijke boetes: stappenplan voor gemeenten - Mon, 27 Feb 2017
In deze publicatie wordt per stap de benodigde actie beschreven, inclusief een voorbeeld van een beleidsregel.

Het begrip ‘inrichting’ in de Wabo - Mon, 27 Feb 2017
Het begrip ‘inrichting’ wordt al jarenlang gebruikt in de milieuwetgeving en is gedefinieerd in de Wet milieubeheer. Maar ook in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een definitie van ‘inrichting’ opgenomen. Uit deze uitspraak volgt dat deze definitie wezenlijk verschilt van de definitie...

Vervalste beëindigingsovereenkomst lening baat schuldenaar niet - Mon, 27 Feb 2017
In dit kort geding over een uitstaande lening kwam de kredietnemer ineens met een document op de proppen, waaruit zou blijken dat de lening door de schuldeiser was beëindigd en dat er niets meer zou hoeven te worden betaald. Te mooi om waar te zijn? Ditzelfde dacht de voorzieningenrechter.

Beroep op onrechtmatige staatssteun slaagt niet - Mon, 27 Feb 2017
De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de beroepsgrond van appellant dat sprake is van onrechtmatige staatssteun niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden besluit, omdat er onvoldoende verband bestaat tussen deze beroepsgrond en het belang waarin appellant zegt te worden geschaad.

Franchisegevers eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognoses - Mon, 27 Feb 2017
Naar oordeel van de Hoge Raad is een franchisegever die zélf haar prognoses opstelt veel sneller aansprakelijkheid voor ondeugdelijke prognoses dan eerder werd aangenomen.

——————————————————

Jurofoon.nl

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————