Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw (ND 2014.49.3002)

De redactie van V-N bespreekt het besluit van de staatssecretaris van Financiën betreffende de reikwijdte van de tijdelijke schenkingsvrijstelling van art. 33a SW bij een woning in aanbouw (zie tevens Notafax 2014/288…

Een digitaal getekende koopovereenkomst (ND 2014.49.2008)

Schrijver stelt aan de orde de vraag aan welke eisen een digitaal koopcontract moet voldoen om als akte te kunnen gelden.

Voor een rechtsgeldige koopovereenkomst in de zin van Titel 1 Boek 7 moet sprake…

Belastingvrij schenken eigen woning en de Groninger akte (ND 2014.49.3001)

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft recent namens de staatssecretaris van Financiën een aantal vragen beantwoord over de tijdelijke schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van art. 33a SW …

In taxatierapport voorkomend exoneratiebeding geldt tegen derde (ND 2014.49.2001)

X is betrokken bij de bedrijfsactiviteiten van een Holding (H) en haar dochter A BV. In 2006 geeft A BV makelaar (M) opdracht haar bedrijfspand te taxeren voor een herfinanciering via haar huisbankier B…

Wanneer is een schenking aan iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen vrijgesteld? (ND 2014.48.3005)

De redactie van V-N bespreekt het arrest van Hof Den Haag over de reikwijdte van de schenkingsvrijstelling aan onvermogenden (art. 33 onder 8e SW).

In het berechte geval had X in 2010 een schenking van € 38…

Een vergeten 403-verklaring (ND 2014.48.2003)

In deze zaak komen de gevolgen van een vergeten 403-verklaring aan bod. Op grond van art. 2:403 BW is een moedervennootschap M aansprakelijk voor schulden van een dochtervennootschap.

In casu ging het…

Betwiste schenkbelasting komt niet in mindering op de nalatenschap (ND 2014.48.3004)

X is in 2008 overleden. Binnen 180 dagen voor haar overlijden heeft X een schenking vrij van recht aan een onbekende gedaan. In geschil is wat de gevolgen voor deze schenking zijn voor de erfgenamen.

Het hof oordeelt dat de 180…

Inlenen van arbeidskrachten behoort in casu tot de normale uitoefening van het bedrijf (ND 2014.48.2001)

A BV is een uitzendorganisatie en leent uitzendkrachten uit aan B BV. X is aandeelhouder en enig bestuurder van Bouwbedrijf B BV. Wanneer B BV failliet gaat, heeft zij de facturen van A BV onbetaald gelaten…

Latere kwijtscheldingen op koopsom niet aftrekbaar op fictieve verkrijging ex art. 10 SW (II) (ND 2014.47.3003)

Monteiro bespreekt het arrest van de Hoge Raad betreffende de vraag of latere kwijtscheldingen op de koopsom aftrekbaar zijn op de fictieve verkrijging ex art. 10 SW (zie tevens P{Notafax 2014/253->http…

Kavelruil en de visie van de Hoge Raad (ND 2014.47.2005)

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad – voor het eerst in de geschiedenis volledig gewijd aan kavelruil – schetst de auteur de juridische kaders van kavelruil, voordat hij ingaat op het arrest…

Next Page »