ECLI:NL:RBROT:2020:12583

Kort geding. Verstek. In kort geding kan slechts een ordemaatregel worden getroffen en kan de rechtstoestand tussen partijen niet gewijzigd worden. Bij de beoordeling van een vordering…

ECLI:NL:RBOVE:2020:4626

Eiseres spreekt gedaagde aan uit borgtochtovereenkomst. Zij stelt dat gedaagde zich borg heeft gesteld voor bedragen die een derde bedrijf verschuldigd is aan eiseres. Gedaagde betwist…

ECLI:NL:RBROT:2020:12582

Vordering uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW . Gelasten mondelinge behandeling.

ECLI:NL:RBROT:2020:12584

Ontbinding en ontruiming bedrijfsruimte na huurachterstand (deels) ontstaan vanwege corona. Contractuele boete

ECLI:NL:RBROT:2020:12585

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor zover vereist. WNRA.

ECLI:NL:RBNHO:2020:11452

Tussenbeschikking. Verzoekschrift afschrift van bescheiden (843a Rv) en voorlopig deskundigenbericht (202 Rv). Bevoegdheid kantonrechter.

ECLI:NL:RBDHA:2021:58

Kort geding. Afwijzing vordering gericht tegen de Staat om informatie in te winnen over en consulaire bijstand te verlenen aan de zoon van eiseres, die zich waarschijnlijk bevindt in een…

ECLI:NL:RBDHA:2021:38

ECLI:NL:RBROT:2020:12336

Is cateringovereenkomst ook huurovereenkomst bedrijfsruimte? Haviltex.

ECLI:NL:RBROT:2020:12337

Vrijwaringsincident. Bijdrageverplichting artikel 7:961 lid 3 BW . Verzekeringsdekking productaansprakelijkheid. Wordt de in de AIG Polis opgenomen ‘serieschadeclausule’ onderbroken…

Next Page »