Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet

In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Raad voor de rechtspraak pleit voor vereenvoudiging wrakingsprocedure

Het aantal wrakingsverzoeken is de afgelopen 10 jaar toegenomen, terwijl het aantal gegrond verklaarde wrakingen relatief laag is. De Raad voor de rechtspraak wil wrakingsverzoeken die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn vereenvoudi…

Uitleg en derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij aanwijzing begunstigde

Het hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen dat verklaringen en gedragingen die zijn gedaan door de verzekeringnemer na de schriftelijke mededeling van aanwijzing van de begunstigde, mede een rol kunnen spelen bij de uitleg van de aanwijzing van d…

Tegenstrijdige regels in schuldhulpverlening

Een burger die aanklopt bij de schuldhulpverlening staat gemiddeld bij veertien schuldeisers in het krijt. Het innen en aflossen van schulden is omgeven door een woud van regels – die soms met elkaar in tegenspraak zijn.

Column: 27 juridische tijdschriften vrij toegankelijk? Een fopspeen!

Met enige bombarie werd onlangs bekend gemaakt dat Wolters Kluwer en de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) een open access-deal hebben gesloten. De afspraak houdt in dat wetenschappelijke artikelen uit wel 27 tijdschriften na 6, 9 of 12 m…

Assets may be confiscated without a prior conviction

The ECtHR has ruled that imposing a confiscation order without a prior formal conviction does not amount to a violation of article 7 ECHR. In doing so, it is paving the way for a more extensive use of non-conviction based confiscation in Europe.

Ook niet-uitbetaald loon is belast

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is. Nu het niet-uitbetaalde loon ter beschikking heeft gestaan van belastingplichtige, moet dit ook tot …

Verblijfsvergunning voor niet uit EU afkomstige partner, ook na terugkeer met omweg

Als een Unieburger terugkeert naar zijn lidstaat van herkomst, moet deze lidstaat de
binnenkomst en het verblijf vergemakkelijken van de niet uit de EU afkomstige
partner met wie die burger een duurzame relatie heeft.

Verjaring periodieke uitkeringen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verjaren periodieke uitkeringen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in één keer, of gaat er maandelijks een nieuwe verjaringstermijn lopen? De Commissie van Beroep van het Kifid heeft geoordeeld over deze belangrijke vraag. Het oordeel is in overeenstemming met een eerdere uitspraak van de…

Medisch beroepsverbod via tuchtrecht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een beroepsverbod binnen het medisch tuchtrecht regelt. Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Gedacht kan worden aan een zorgverlener die een…

Next Page »