Cessieovereenkomsten politieke partij tot overdracht van inkomen aan partijkas zijn nietig

De Socialistische Partij (SP) verplicht haar volksvertegenwoordigers en bestuurders om een deel van hun salaris af te dragen aan de partij. Alle salarissen worden daartoe in één pot gestopt en men krijgt hieruit een modaal salaris uitgekeerd. Vrijwillig is de afdrachtregeling niet: reeds bij…

Bestuurlijke boetes: stappenplan voor gemeenten

In deze publicatie wordt per stap de benodigde actie beschreven, inclusief een voorbeeld van een beleidsregel.

Het begrip ‘inrichting’ in de Wabo

Het begrip ‘inrichting’ wordt al jarenlang gebruikt in de milieuwetgeving en is gedefinieerd in de Wet milieubeheer. Maar ook in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een definitie van ‘inrichting’ opgenomen. Uit deze uitspraak volgt dat deze definitie wezenlijk verschilt van de definitie…

Vervalste beëindigingsovereenkomst lening baat schuldenaar niet

In dit kort geding over een uitstaande lening kwam de kredietnemer ineens met een document op de proppen, waaruit zou blijken dat de lening door de schuldeiser was beëindigd en dat er niets meer zou hoeven te worden betaald. Te mooi om waar te zijn? Ditzelfde dacht de voorzieningenrechter.

Beroep op onrechtmatige staatssteun slaagt niet

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de beroepsgrond van appellant dat sprake is van onrechtmatige staatssteun niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden besluit, omdat er onvoldoende verband bestaat tussen deze beroepsgrond en het belang …

Franchisegevers eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognoses

Naar oordeel van de Hoge Raad is een franchisegever die zélf haar prognoses opstelt veel sneller aansprakelijkheid voor ondeugdelijke prognoses dan eerder werd aangenomen.

Belastingdienst mag foto’s snelwegcamera’s niet gebruiken

De Belastingdienst mag voor de controle van rittenregistraties in het kader van privé-gebruik van een auto van de zaak geen gebruik maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Voor het gebruik van dergelijke beelden bestaat geen wettelijke grondslag.

Begrip ‘woning’ gedefinieerd in verband met overdrachtsbelasting

Een onroerende zaak geldt als woning als deze voor bewoning is ontworpen en gebouwd. En als een pand na een mogelijke verbouwing met het oog op een andere bestemming dan wonen vrij gemakkelijk weer voor bewoning geschikt te maken is.

Bevoegdheid Nederlandse rechter ten aanzien van in buitenland woonachtige bestuurder

Het ging in deze zaak om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om te oordelen over een vordering van een Nederlandse vennootschap op haar in Duitsland wonende (voormalige) bestuurder, tevens werknemer. Deze uitspraak is ook voor toekomstige gevalle…

Zelfstandigenaftrek alleen met urencriterium in te halen

Als een IB-ondernemer een opgebouwd bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wil benutten, zal hij volgens Rechtbank Gelderland in het desbetreffende jaar moeten voldoen aan het urencriterium.

Next Page »