Column: Weg met het juridische tijdschrift, leve het blog!?

Voegt een juridisch tijdschrift dat vaak lange tijd na een juridische ontwikkeling verschijnt nog iets toe aan datgene wat via de verschillende blogs al geventileerd is over de betreffende gebeurtenis? Niet of nauwelijks. Maar hoe betrouwbaar zijn blog…

Een leven lang leren en het studiekostenbeding: de ontwikkelingen

In dit artikel geeft Sabine Snijders huidige stand van zaken en ontwikkelingen weer op het gebied van een leven lang leren en het studiekostenbeding.

Met winstoogmerk linken naar illegale content is inbreuk auteursrecht

Het met winstoogrmerk verstrekken van een unieke hyperlink die (indirect) naar illegale content leidt, vormt een auteursrechtinbreuk.

De reikwijdte van het inzagerecht in persoonsgegevens

Volgens artikel 35 Wbp heeft de degene wiens persoonsgegevens verwerkt worden het recht om aan de verwerker een verzoek tot inzage te doen. Maar betekent dit dat alle gegevens zonder meer verstrekt moeten worden?

De agenda van de AvA van de beursvennootschap in 2018

Met oog op het aankomende seizoen van algemene vergaderingen van beursvennootschappen een overzicht van actuele onderwerpen die van belang zijn bij de voorbereiding van de agenda voor AvA’s, waaronder gewijzigde wet- en regelgeving.

Lid van combinatie kan zelfstandig vordering tot schadevergoeding instellen

Als een combinatie heeft ingeschreven op een aanbesteding, dan kan een vordering met het doel de (voorlopige) gunningsbeslissing aan te tasten alleen door de combinatie gezamenlijk worden ingesteld. Dit is ook logisch nu de beslissing over de geldighei…

EU-Hof: een aanbeveling is een aanbeveling (maar soms niet)

Een aanbeveling van de Europese Commissie is door België tevergeefs aangevochten bij het EU-Hof. De aanbeveling heeft geen bindende rechtsgevolgen. Daarom ontsnapt deze aan rechterlijk toezicht.

Overheidscommissie bepleit alternatieve procedures echtscheidingen

Advocaten in echtscheidingszaken moeten de-escalerend optreden. Het huidige ‘toernooimodel’ staat daaraan soms in de weg. Gepleit wordt voor een alternatieve scheidingsprocedure. Deze procedure bij de rechter verloopt via een neutrale gezinsvertegenwoo…

Werkneemster weigert mee te werken aan re-integratie: verwijtbaar handelen

Deze zaak betreft een werkneemster die meerdere malen arbeidsongeschikt is geweest. Haar wordt verweten dat zij niet voldeed aan haar re-integratieverplichtingen en niet bereikbaar was voor haar leidinggevende. De kantonrechter stelt dat sprake is van …

Advocatuur kritisch over uitbreiding spreekrecht slachtoffers misdrijven

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Het spreekrecht zal op nog meer manieren worden uitgebreid. Zo zullen slachtoffers en nabe…

Next Page »