Mag je bij ontslag je zakelijke laptop geformatteerd inleveren?

Door ICT-jurist Arnoud Engelfriet.

Wanneer je als werknemer op non-actief wordt gesteld, moet je op verzoek je telefoon en laptop inleveren. Dat deed een werknemer in deze rechtszaak dan ook, zij het dat hij alle data van de laptop en bijbehorende externe schijf had gewist. Dat was voor zijn privacy gaf hij aan, maar de werkgever zag dat als… Lees verder

Het bericht Mag je bij ontslag je zakelijke laptop geformatteerd inleveren? verscheen eerst op Ius Mentis.

Contractuele uitsluiting van dwaling bij aandelentransactie

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch boog zich over de vraag of het beroep van een verkoper van aandelen op een contractuele uitsluiting van dwaling naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Van belang hierbij is de mate en de omvang van een eventuele onjuiste voorstelling van zaken.

Aanpassingen hof in schadebegroting onbegrijpelijk

In deze zaak heeft een inlener schadevergoeding van een uitzendbureau gevorderd vanwege het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst van opdracht. De Hoge Raad acht diverse motiveringsklachten tegen de aanpassingen die het hof op…

Bevoegdheid opleggen informatiebeschikking ingeperkt

Beschikt iemand niet over bepaalde gegevens en kan hij ook niet over deze gegevens beschikken? Dan kan de Belastingdienst die persoon niet verplichten tot het verstrekken van die gegevens door het opleggen van een informatiebeschikking.

Beperkte bewijskracht foto’s, desondanks ontslag voor slapende piloot

Het zal niemand verbazen dat het een piloot niet is toegestaan om tijdens een vlucht de cockpit te verlaten. Niet verwonderlijk dus dat de werkgever in deze zaak tot ontslag op staande voet overging, toen hij hoorde dat een piloot tijdens een vlucht ha…

Verlaten van parkeergarage zonder te betalen leidt tot <i>battle of forms</i>

Een bestuurder van een auto besloot een parkeergarage te verlaten zonder te betalen, door vlak achter een voorganger aan te rijden zodat zij de slagboom kon passeren. Het gaat in deze zaak om de vraag of de bestuurder gehouden is om een schadevergoedin…

Opzegging zorgovereenkomst niet eenvoudig

Een zorgovereenkomst mag door een zorgaanbieder slechts worden opgezegd als sprake is van ‘gewichtige redenen’. Hiervan is niet gauw sprake.

Geen pandrecht op assurantieportefeuille

Een assurantietussenpersoon kan zijn assurantieportefeuille niet verpanden. Dat is goed nieuws voor de curator, althans voor de gezamenlijke schuldeisers van de tussenpersoon in wiens faillissement hij is aangesteld. Banken zullen evenwel hun klantenbe…

AVG: arbeidsrechtelijke plichten en rechten

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 van kracht wordt. Hierin is nauwkeurig vastgelegd hoe werkgevers met de verwerking van persoonsgegevens om dienen te gaan. Wat zijn de plichten van werk…

Voor incidenteel hoger beroep geldt aparte samenhang

Uit een oordeel van de Hoge Raad blijkt dat het mogelijk is dat een aantal zaken samenhangt voor wat betreft het principale hoger beroep, terwijl een kleiner deel van die zaken samenhangt voor het incidenteel hoger beroep. Dit kan ervoor zorgen dat bel…

Next Page »