ECLI:NL:RBDHA:2020:2283

ECLI:NL:RVS:2020:593

Bij besluit van 26 juni 2018 heeft het college opnieuw op de aanvraag van [vergunninghouder] van 21 maart 2016 voor het verbouwen van een woning op het perceel [locatie] te Werkendam…

ECLI:NL:RBOBR:2020:473

Een supermarkt valt onder de definitie van “detailhandel” in het bestemmingsplan “Woongebieden Uden” en is daarom, zonder nadere ruimtelijke belangenafweging, rechtstreeks…

ECLI:NL:RVS:2019:3905

Bij besluit van 30 mei 2017 heeft het college, voor zover thans nog van belang, geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een zomereik op het…

ECLI:NL:RBMNE:2019:5338

De rechtbank vernietigt de bestreden besluiten en herroept de opdracht tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. De provincie heeft niet goed kunnen motiveren waarom het…

ECLI:NL:RVS:2019:3560

Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college aan [belanghebbende] omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning op het perceel [locatie] te Emmen (hierna: het perceel).

ECLI:NL:RBNNE:2019:4270

ESD-SIC BV, last onder dwangsom, artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer , Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012, StAB-advies, petroleumcokes een bodembedreigende…

ECLI:NL:RVS:2019:3165

Bij besluit van 7 februari 2017 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan Marina Resort Poort van Amsterdam B.V. (hierna: het Resort) voor het oprichten van een…

ECLI:NL:RVS:2019:3168

Bij besluit van 7 juni 2017 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een trainingshal op het perceel [locatie] te Haaksbergen.

ECLI:NL:RBNNE:2019:3853

Omgevingsvergunning drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas te Ureterp De rechtbank is van oordeel dat verweerder in dit geval in redelijkheid geen gebruik heeft gemaakt van zijn…

Next Page »