ECLI:NL:RBROT:2020:2904

Toewijzing verzoek moratorium. Voldoende aannemelijk dat lopende verplichtingen kunnen en zullen worden voldaan.

ECLI:NL:RBROT:2020:2164

Afwijzen verzoek toepassing schuldsaneringsregeling. Onvoldoende aangetoond dat psychosociale problemen al enige tijd onder controle zijn. Gegronde vrees dat de verplichtingen van de…

ECLI:NL:RBROT:2020:2165

Verzoek faillietverklaring afgewezen bij gebreke van summierlijk blijken van vorderingsrecht verzoekster – ambtshalve proceskostenveroordeling ten gunste van belanghebbende.

ECLI:NL:RBMNE:2020:821

ECLI:NL:RBROT:2020:1791

Faillietverklaring – verzoekster niet tijdig verschenen op de mondelinge behandeling – verzoek als ingetrokken beschouwd – overweging ten overvloede dat naar verwachting verzoek…

ECLI:NL:RBROT:2020:1792

Verzoek rehabilitatie. Uit de enkele nakoming van het akkoord valt niet af te leiden dat iedere erkende schuldeiser tot zijn genoegen is voldaan.

ECLI:NL:RBROT:2019:10688

Toewijzing tussentijds beëindiging schuldsaneringsregeling wegens aanhoudende tekortkomingen in onder meer de informatieverplichting en sollicitatieverplichting.

ECLI:NL:RBROT:2020:891

Faillietverklaring van een Nederlandse bestuurder van een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling – verbod aanbieden deelnemingsrechten zonder vergunning – verweer…

ECLI:NL:RBROT:2020:786

Afwijzing dwangakkoord (art. 287a Fw.) Niet maximaal haalbare. Vermogensbestanddelen buiten beschouwing gelaten. Aannemelijk dat over bedragen die door ouders van verzoekster in…

ECLI:NL:RBROT:2020:787

Afwijzing Wsnp-verzoek (art. 284, 288 Fw). Eén schuld. Niet te goeder trouw onbetaald gelaten. Geen regeling getroffen en schuldeiser gedwongen om rechtsmaatregelen te treffen. Niet…

Next Page »