Online cursus Natuur en de Omgevingswet**

Meer over deze cursus Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (beoogd per 1 juli 2022) gaat de huidige Wet natuurbescherming (Wnb) op in deze nieuwe wet. Uitgangspunt is dat regelgeving zoveel mogelijk ongewijzigd overgaat waardoor het beschermingsniveau gelijk blijft. Op het eerste gezicht lijkt er dus niet veel te veranderen voor de natuur, maar er… lees verder

Online cursus Belangrijkste milieuthema’s en Omgevingswet**

Meer over deze cursus Met de nabije komst van de Omgevingswet krijgen de milieuthema’s een nog prominentere plek in het omgevingsrecht. De Omgevingswet is volledig gestoeld op het uitgangspunt dat de fysieke leefomgeving centraal staat (en dus niet meer, als voorbeeld, de ‘goede ruimtelijke ordening’). De opgedane kennis uit deze cursus stelt u straks in staat… lees verder

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) – Privaatrechtelijke aspecten **

Meer over deze cursus Deze cursus biedt u een compleet en grondig overzicht van de privaatrechtelijke wijzigingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met zich meebrengt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: De waarschuwingsplicht (art. 7:754 lid 2 BW) Het opleverdossier (art. 7:757a BW) Aansprakelijkheid van de aannemer (art. 7:758 lid… lees verder

Online cursus Omgevingsplan en bruidsschat**

Meer over deze cursus Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (beoogde datum: 1-7-2022) verandert er veel. Vooral in de ruimtelijke ordening staan grote veranderingen op stapel. Het bestemmingsplan verdwijnt en maakt plaats voor het omgevingsplan. Dit plan kent straks een veel bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan (dat thans vooral bestaat uit bouw- en gebruiksregels). Omgevingsplan… lees verder

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) – Publiekrechtelijke aspecten**

Meer over deze cursus Deze cursus biedt u een compleet en grondig overzicht van de publiekrechtelijke wijzigingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met zich meebrengt. Het is belangrijk om voorbereid te zijn op de Wkb zodat het proces voor vergunningverlening niet vertraagt, naleving van de wet wordt geborgd en onnodige kosten worden vermeden.… lees verder

Online cursus Toezicht en handhaving met de Omgevingswet**

Meer over deze cursus “De rol van de toezichthouder/handhaver is cruciaal voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.” Dat stelt juridisch adviseur Annemiek Tubbing. Belangrijk gevolg van de Omgevingswet zal zijn dat allerlei regels, die nu nog landelijk gelden, per gemeente of provincie van elkaar kunnen gaan verschillen. Bovendien kunnen vaker algemene regels, open… lees verder

Online cursus Eigendom van (on)roerende zaken en natrekking

Meer over deze cursus Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Maar hoe bepaalt men de eigendomsgrenzen van een eigendomsrecht op een zaak? Wanneer vindt natrekking plaats? En wanneer niet? En op welke wijzen kan natrekking doorbroken worden? Tijdens de cursus zal uitgebreid ingegaan worden op de eigendom… lees verder

Online cursus Onroerende zaken

Meer over deze cursus Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Maar hoe bepaalt men de eigendomsgrenzen van een eigendomsrecht op een zaak? Wanneer vindt natrekking plaats? En wanneer niet? En op welke wijzen kan natrekking doorbroken worden? Tijdens de cursus zal uitgebreid ingegaan worden op de eigendom… lees verder

Online cursus Verjaring en erfgrenzen*

Meer over deze cursus In deze cursus wordt ingegaan op veel voorkomende grensgeschillen tussen buren, te weten… Hoe stelt men de eigendomsgrens van grondstukken vast? Welke vorderingen kunnen ingesteld worden ter bepaling van de erfgrens? Hoe werkt een grensvaststelling door middel van een vaststellingsovereenkomst? Hoe kunnen de erfgrenzen wijzigen door verjaring? Hoe werkt een notariële… lees verder

Tweedaagse online Basiscursus Burenrecht*

Meer over deze cursus Tijdens de Basiscursus Burenrecht staat u samen met onze docenten stil bij de privaat- en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht. De cursus is verdeeld over twee dagen. Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet.… lees verder

Next Page »