Besluit erfbelasting

In dit besluit wordt behandeld: de toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 bij gesplitste aankoop van een goed, de vergoeding bij schuldigerkenning uit vrijgevigheid en overdracht van een woning onder voorbehoud van huur.

Wikileaks, Assange en het Nederlandse recht

In Nederland is niet alleen de schender van een staatsgeheim strafbaar volgens artikel 98 Sr, maar ook degene die gegevens opzettelijk openbaar maakt waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat of zijn bondgenoten wordt geboden (artikel 98a Sr) en zelfs degene aan wiens schuld te wijten…

Pleidooi voor landelijk meldpunt klokkenluiders

De huidige klokkenluidersregelingen voor ambtenaren zijn slecht bekend, werken niet
of nauwelijks en wekken weinig vertrouwen. Er is ook vrijwel niets geregeld voor
private werknemers, omdat de zelfregulering van deze sector niet blijkt te werken. Er zou dan ook een landelijk meldpunt voor…

‘Bied dat mensenrechtenhof weerwerk’

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trekt steeds meer macht naar zich toe. Regeringen kunnen daar best eens iets tegen doen, aldus hoogleraar Tom Zwart.

Onderzoek naar mogelijk gesjoemel met beschikking door strafrechter

Rechter Henk de Graaff zit in de problemen. De president van de Haagse Rechtbank heeft het Openbaar Ministerie gevraagd uit te zoeken of De Graaff een strafbaar feit pleegde toen hij vorig jaar een correctiebeschikking tekende. De rechter mag voorlopig geen zaken meer doen.

Wetsvoorstel bezoldiging top-functionarissen publieke en semipublieke sector

Dit wetsvoorstel stelt een maximum aan de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector. Voor de publieke sector gaat het voorstel uit van een maximum van 130% van het salaris van een minister vermeerderd met componenten voor onkostenvergoeding en het…

Toestemming nodig voor verwijzen naar algemene voorwaarden op website

De regelgeving over het ter hand stellen van algemene voorwaarden is in nog geen half jaar tijd tweemaal gewijzigd. De onzekerheid die hierdoor voor dienstverrichters is ontstaan is, wordt opgehelderd in het onderstaande artikel. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat een dienstverrichter die voor zijn …

LJN BL9916, Rechtbank ‘s-Gravenhage, AWB 08/9451 IB/PVV

Datum uitspraak: 17-03-2010
Datum publicatie: 02-04-2010
Gerechtelijke instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage
Gift aan stichting niet aftrekbaar. De aan de stichting opgelegde aanslag schenkingsrecht naar het verlaagde tarief levert niet het gerechtvaardigde vertrouwen op dat de stichting kwalificeert als een…

LJN BL9929, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/194 WAZ

Datum uitspraak: 26-01-2010
Datum publicatie: 02-04-2010
Gerechtelijke instantie: Rechtbank Amsterdam
Vervolgprocedure schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM. Voor de vaststelling van het rechterlijk aandeel mag uitgegaan worden van de totale behandelingsduur…

LJN BL9997, Rechtbank Rotterdam, 08/5259

Datum uitspraak: 02-04-2010
Datum publicatie: 02-04-2010
Gerechtelijke instantie: Rechtbank Rotterdam
Eisers stelling, dat hij beboet had moeten worden op grond van artikel 18 van de Wgb en niet op grond van artikel 22, eerste lid, van de Wgb, volgt de rechtbank niet. Hoewel tussen partijen niet in ge…

Next Page »