ECLI:NL:RBMNE:2019:5126

Volgens de rechtbank heeft de korpschef terecht aan eiser de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk strafontslag opgelegd. Aan de hand van de volgende vijf vragen heeft de rechtbank…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:97

Het gerecht is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit voldoende draagkrachtig heeft gemotiveerd dat de functie maximaal gewaardeerd wordt op schaal 11. Verweerder heeft…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:94

Klager bekleedt een functie die maximaal is gewaardeerd op schaal 10. Het gerecht ziet in hetgeen klager naar voren heeft gebracht geen grond voor het oordeel dat verweerder de afwijzing…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:95

Verder geldt dat volgens vaste jurisprudentie van de Raad artikel 96 van de La slechts grondslag biedt voor de bevoegdheid om bij het niet uitvoeren van een uitspraak schadevergoeding…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:96

Volgens vast beleid mogen bevorderingen niet verder terugwerken dan tot drie jaren vóór het indienen van het bevorderingsverzoek. De in het bestreden landsbesluit gekozen ingangsdatum,…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:98

Het gerecht stelt vast dat verweerder op grond van artikel 19, eerste lid, van de Lma de bevoegdheid toekomt klaagsters periodieke verhoging met maximaal drie maanden te vertragen…

ECLI:NL:OGEAA:2019:531

Gaza – disciplinaire straf van ontslag – Het gerecht is van oordeel dat op grond van de bovenstaande feiten en omstandigheden verweerder heeft kunnen concluderen dat er sterke…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:88

Gaza – Tussen partijen is in geschil of klager aannemelijk heeft gemaakt dat hem is toegezegd dat hij in de functie van raadsadviseur zou worden benoemd met inschaling in schaal 16 en…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:87

Gaza – ingangsdatum bevordering – Het gerecht is van oordeel dat niet inzichtelijk is op grond waarvan verweerder heeft besloten de eerstvolgende periodieke verhoging vast te stellen per…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:89

Gaza – Bij uitspraak van 10 december 2018 heeft de voorlopige voorzieningenrechter beslist dat vast staat dat klaagster met ingang van 4 juli 2018 wegens het bereiken van de 62-jarige…

Next Page »